Ako používať platené termíny?

Funkcionalita platené termíny predstavujú spôsob, ako môže Zooza „vedieť“, koľko termínov v skupine by malo byť platených.
Z rôznych dôvodov sa niekedy termíny v skupine nezhodujú s počtom platených termínov. Takýmto príkladom môže byť:

  • V plnom kurze – pridáte do rozvrhu „voľný termín“ ako náhradu za „neuskutočnený“ termín. To zvyšuje počet termínov v rámci skupiny a keď sa Zooza pokúša vypočítať jednotkovú cenu, používa všetky tieto termíny a nemá ako vedieť, že konkrétny termín je bezplatný/neplatený.
  • V jazykovej škole – vlastné náhradné termíny tiež vytvárajú viac udalostí v skupine, ako boli pôvodne nastavené administrátorom

Platené termíny sú v podstate zmluvou medzi spoločnosťou a zákazníkom. Kde sa dohodnete, že klient zaplatí povedzme 12 lekcií. Či už má skupina 4 alebo 20 lekcií, cena sa vždy vzťahuje na 12 lekcií.

Celá podstata tejto funkcionality je v tom, že klienti môžu mať v skupine iný počet termínov, ako je v skutočnosti zaplatený.

Ako to nastaviť?

Nastavenie platených termínov je potrebné zosynchronizovať na troch úrovniach: kurz, skupina, termín.

  1. V časti Kurz > Nastavenia ceny a platby je pole – Termíny podliehajúce platbe. Vyplenením tohto nastavenia sa nastavenie stane predvolenou hodnotou pre všetky skupiny v rámci daného kurzu.
  2. V časti Skupiny > Nastavenia skupiny – Termíny podliehajúce platbe – zhodné nastavenie ako na úrovni kurzu, ale ak je pole vyplenené v skupine, prepíše sa nastavenie na kurze. Skupiny tak môžu mať nastavené individuálne množstvo platených termínov.
    Pozor! Ak má kurz nastavené platené termíny a nastavenie na skupine je 0, vždy sa použije hodnota kurzu. To znamená, že ak má kurz platené termíny nastavené na 12, skupiny v rámci tohto kurzu nemôžu mať 0 platených termínov.
  3. V časti termíny označte termíny ako Platené pri ich vytváraní alebo to nastavte na detaile termínu.

Ak by ste sa počas trvania kurzu rozhodli nastavenie zmeniť je potrebné myslieť na to, že nestačí len navýšiť počet platených termínov na kurze/skupine, ale aj zvýšiť cenu kurzu/skupiny, aby sa vám cena správne rozpočítala na jednotky.

Ako to funguje?

Aby nastavenie fungovalo správne, je potrebné ho vykonať na všetkých úrovniach. To znamená, že ak chcem mať v kurze 10 platených termínov, musím na úrovni termínov mať 10 termínov aj označených ako platených.

Pri pridávaní termínov do skupiny, ak máte nastavené na skupine/kurze počet platených termínov 5 a kliknerte na opakovať, číslo v poli Počet opakovaní sa vám automaticky prednastaví na 5 (ako indikácia toho, že v skupine chýba 5 platených termínov).

Keď teda nastavíte platené termíny, na úrovni termínov sa zobrazí sa začiarkavacie políčko, ktoré vám umožní nastaviť všetky novovytvorené termíny ako platené alebo neplatené. Nastavenie môžete upraviť kliknutím na ikonu „hromada peňazí“.

Výpočet jednotkovej ceny termínu

Ak má skupina alebo kurz nastavené platené termíny, potom sa jednotková cena pre túto skupinu vypočíta pomocou tohto nastavenia namiesto celkového počtu udalostí v skupine. Toto platí len pre kurzy typu priebehové. Jednorázové a Otvorené kurzy sú už vopred definované jednotkovou cenou termínu.

Zobrazenie/sledovanie platených termínov

Ak už máte nastavené platené termíny, aplikácia začne inak počítať priebeh skupiny:
V zozname skupín môžete prepínať medzi typmi štatistík. Vedľa rozbaľovacej ponuky Zoradiť podľa je tlačidlo na nastavenie zobrazenia. Môžete prepínať medzi zobrazením priebehu registrácií alebo priebehu skupiny.

Tento výber sa následne uloží a zachová sa vo všetkých reláciách používateľa.

Zobrazenie priebehu pre skupiny

Ak skupina nemá nastavené platené termíny. tak zobrazenie priebehu skupín zobrazuje celkový počet dostupných termínov (plánovaných, neplánovaných) v porovnaní s počtom termínov, ktoré už boli.

Ak skupina má nastavené platené termíny, takzobrazenie priebehu skupín zobrazuje celkový počet platených tertmínov v porovnaní s počtom platených termínov, ktoré už boli. V zátvorke vedľa ikony hromady mincí je tiež označenie množstva termínov podliehajúcich platbe, ktoré sú nastavené na skupine alebo na kurze.

Pozor! Nastavenie na skupine/kurze udáva, koľko platených termínov mať skupina MALA MAŤ. Keď zobrazujeme priebeh pre skupinu s platenými termínami, sledujeme SKUTOČNÉ PODMIENKY, ktoré sú označené ako platené. Číslo v zátvorke slúži ako potvrdenie, že skupina v skutočnosti neobsahuje VIAC alebo MENEJ platených termánov, než by mala obsahovať.

Zobrazenie prečerpaných/ nedočerpaných platených termínov

Ako už bolo spomenuté, počet skutočne platených termínov sa môže líšiť od nastavenia v skupine/kurze. Zooza Vás o tomto stave upozorní v:

  • zozname skupín, keď je zobrazený prebeh skupiny: 2/4 (10) – To znamená, že skupina už mala nastavené 2 platené termíny zo 4, ale celkovo by malo byť nastavených 10 platených termínov.
  • detaile skupiny – pod nastavením platených termínov sa zobrazí upozornenie, ktoré vám pripomenie, že máte viac alebo menej fakturovateľných podmienok, ako by ste mali mať
  • detaile termínu – pod nastavením platených termínov sa zobrazí upozornenie, ktoré vám pripomenie, že máte viac alebo menej fakturovateľných podmienok, ako by ste mali mať

Stavy prečerpané/nedočerpané platené termány si môžete zobraziť ja pomocou filtra na úrovni skupiny.

Zobrazenie platených termínov v kalendári

Na dlaždici kalendára sa náchádza ikona “EURO mince”, ktorá označuje, či je termín platený alebo nie.

Na detaile termínu v kalendári je v časti Stav taktiež zobrazená ikona hromady mincí, ktorá označuje, že termín je platený.

Zobrazenie v reporte lektora

Zobrazenie plateného termínu v reporte lektora nájdete v stĺpci Platené, ktorý naznačuje, že termín je platený.

Zobrazenie v profile klienta

V profile klienta na prehľade kurzu sa zobrazuje pole: Celkový počet termínov, ktorý zobrazuje buď celkový počet platených termínov nastavených pre túto skupinu, alebo celkový počet udalostí v skupine (ak nie sú nastavené platené termíny)

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?