Dynamické značky

Pri vytváraní šablón sme pre Vás vytvorili funkciu, ktorá urýchli komunikáciu so zákazníkmi. Aby mohla byť automatická komunikácia funkčná a zároveň stále adresná, teda s konkrétnymi informáciami o kurze, o čase a mieste skupiny, do ktorej sa Váš klient prihlásil, využívame takzvané dynamické značky. Tie pomáhajú doťahovať do emailu správne informácie.

Môžete ich využívať aj Vy a ak sa Vám žiada do niektorej zo šablón pridať nejakú informáciu, môžete si dynamickú značku vybrať cez ikonu Tags na paneli formátovania textu. Po kliknutí na ikonu sa Vám zobrazí celý zoznam dynamických značiek aj s ich vysvetlením pre lepšie orientovanie a minimalizáciu prípadných chýb.

Pozor! Niektoré dynamické značky sa dajú použiť len na niektoré šablóny, preto treba dávať pozor pri výbere šablóny a samotných značiek.

Pre registrácie

Každý email, ktorý je odoslaný pre konkrétnu registráciu umožňuje dopĺňať dynamicky zákaznícke údaje prostredníctvom dynamických značiek. V čase odosielania emailu, zooza nahradí tieto značky konkrétnymi hodnotami.

*|COURSE_PRICE|* Cena za kurz. Vždy sa použije aktuálna cena za kurz. Ak má daná skupina vlastnú cenu, použije sa cena za skupinu 20,00 €
*|REGISTRATION_VALUE|* Hodnota registrácie v čase jej vzniku. V prípade ak na registrácii mení dlžná suma, napríklad vplyvom zliav, alebo splátkového kalendára, táto suma označuje pôvodnú celú sumu – hodnotu registrácie odvodenú od jej skupiny. 20,00 €
*|AFFILIATE_ID|* ID partnera, ktorý sprostredkoval registráciu 12345
*|REGISTRATION_ID|* Číslo registrácie 12345
*|REGISTRATION_STATUS|* Stav registrácie registered
*|REGISTRATION_FEE|* Registračný poplatok. Ak nie je uvedený na registrácii, tak sa doťahuje z kurzu. 30 €
*|VARIABLE_SYMBOL|* Variabilný symbol určený pre platbu. Spravidla je to číslo registrácie. 12345
*|COMPANY|* Názov vašej spoločnosti Moja, s.r.o.
*|COURSE_PLACE|* Miesto, kde sa kurz odohráva. Názov je zložený s údajov o miestnosti a lokalite Veľká sála, Dom odborov, Piešťanská 13, Partizánske
*|COURSE_PLACE_ID|* ID Lokality 123
*|COURSE_ROOM_ID|* ID Miestnosti 456
*|COURSE_PID|* Unikátna kombinácia lokality a miestnosti 123_456
*|COURSE_NAME|* Názov kurzu – názov skupiny, do ktorej bol klient zaregistrovaný. Cvičenie s bábätkami – MINI1
*|COURSE_DATE_DAY|* Ďeň konania kurzu Pondelok
*|COURSE_SUMMARY|* Časový údaj začiatku kurzu spolu s dátumom 13. 5. 2022 o 15:00
*|COURSE_TIME|* Čas začiatku kurzu 14:00
*|COURSE_PAYMENT|* Cena kurzu odvodená z registrácie. Ak nie je suma na registrácii, tak sa doťahuje cena na kurze. 135 €
*|SCHEDULE_DURATION|* Trvanie kurzu v hodinách 15:00
*|SCHEDULE_NAME|* Názov skupiny (bez názvu kurzu) Koaly, štrvrtky o 17:00
*|SCHEDULED_AT_DATE|* Komunikuje dátum, kedy vznikne splátka (dlh) na registrácii. 10
*|FIRST_NAME|* Meno klienta Jozef
*|QR_CODE|* Uplatnenie len za nasledovných podmienok: zadaná dlžná suma na registrácii, na kurze/spoločnosti je zadaný IBAN a SWIFT kód. Obrázok s QR kódom
*|IBAN|* Bankové spojenie, na ktoré má zákazník uhradiť platbu. Ak je zadané na úrovni kurzu použije sa táto hodnota SK1100 000 0000 0012345
*|COURSE_DATE_START_END|* Dátum začiatku a konca kurzu 14. 5. 2022 – 14. 8. 2022
*|COURSE_TRAINER|* Meno lektora Jozef Krátky
*|USER_ID|* Používateľské ID zákazníka 12345
*|WIDGET_VIDEO_URL|* Url adresa pre zobrazenie videa https://www.zooza.sk/video?token=12345
*|WIDGET_PROFILE_URL|* Url adresa pre zobrazenie profilu https://www.zooza.sk/profil?token=12345
*|EF_DOB|* Extra pole dátum narodenia 13. 4. 2000
*|EF_FULL_NAME|* Extra pole celé meno Jozef Krátky
*|EF_ADDRESS|* Extra pole Adresa Piešťanská 13, Partizánske
*|EF_BUSINESS_NAME|* Extra pole Názov firmy Zooza
*|EF_BUSINESS_ADDRESS|* Extra pole Adresa firmy Piešťanská 13, Partizánske
*|EF_BUSINESS_ID|* Extra pole IČO 123456
*|EF_TAX_ID|* Extra pole DIČ 1234546
*|EF_VAT|* Extra pole IČ-DPH 123456
*|IS_BUSINESS_ORDER|* Značka, ktorá určuje či je registrácia na firemu alebo nie 1
*|TURN_OFF_EVENT_NOTIFICATIONS_URL|* Url adresa pre vypnutie ranných notifikácií. Táto značka funguje len v šablóne Ranné pripomienky  
*|CANCELED_CONFIRMATION_URL|* Url adresa pre odhlásenie z termínu. Táto značka funguje len v šablóne Ranné pripomienky  
*|ALLOW_REPLACEMENTS|* Označuje či sú pre registráciu dostupné náhradné hodiny 1
*|FULL_NAME|* Celé meno klienta Jozef Kováč
*|EVENT_NAME|* Názov termínu (neobsahuje názov kurzu ani názov skupiny). Značka je dostupná iba pre pripomienku termínu a pripomienku nadchádzajúcich termínov. Individuálna hodina, Senec
*|EVENT_DATE|* Dátum termínu (dostupné iba pre pripomienku termínu) 14. 5. 2021
*|EVENT_PLACE|* Miesto konania termínu
Táto značka funguje len v šablóne Ranné pripomienky
Veľká sála, Dom odborov, Piešťanská 13, Partizánske
*|EVENT_DATE_DAY|* Deň termínu (dostupné iba pre pripomienku termínu) Pondelok
*|EVENT_TIME|* Čas termínu (dostupné iba pre pripomienku termínu) 14:30
*|EVENT_COURSE|* Názov kurzu, v ktorom sa termín nachádza. Značka je dostupná iba pre pripomienku termínu a pripomienku nadchádzajúcich termínov. Letný tábor 07/2023
*|EVENT_TRAINER|* Obsahuje meno lektora (hlavného), ktorý je zadaný na úrovni termínu. Dostupné pre e-mailovú šablónu Pripomienka o nadchádzajúcom termíne. Eva Kováčová
*|DEFAULT_COURSE_PRICE|* Hodnota pola Cena na kurze ak je cena skupine rovná 0, ak nie, tak zobrazí pole Cena na skupine 34,43 €
*|DEBT|* Hodnota dlhu registrácie. Ak ale na registrácii nie je žiadny dlh, zobrazí to isté ako značka DEFAULT_COURSE_PRICE 100 €
*|DUE_DATE|* Komunikuje dátum splatnosti pre platbu 33 €

Podmieňovacie značky

Vo vašich šablónach môžete použiť aj podmieňovacie značky. Ak napríklad prijímate firemné objednávky, môžete do svojej šablóny pridať podmieňovací blok a potvrdiť tak zákazníkovi, že evidujete jeho registráciu ako firemnú a pošlete mu čoskoro faktúru.

IF Ak je podmienka pravdivá *|IF:BUSINESS_ORDER|*
obsah
*|END:IF|*
ELSE Tak potom *|IF:BUSINESS_ORDER|*
obsah ak áno
*|ELSE:|*
obsah ak nie
*|END:IF|*
ELSEIF Alebo ak *|IF:BUSINESS_ORDER|*
obsah ak áno
*|ELSEIF:REGISTRATION_STATUS=registered|*
obsah ak stav registrácie
*|ELSE:|*
obsah ak nie
*|END:IF|*
IFNOT Ani nie je *|IFNOT:BUSINESS_ORDER|*
obsah
*|END:IF|*

Podmieňovacie značky

= Rovná sa
!= Nerovná sa
> Väčšie
< Menšie
>= Väčšie alebo rovné
<= Menšie alebo rovné

Operátory

Súvisiace články

Sledujte aplikáciu Zooza

Vyskúšajte Zooza ešte dnes

Vaši klienti vás budú milovať.

Potrebujete pomoc?