Všeobecné obchodní podmínky pro projekty

 • 1. Úvodné ustanovenia
  1.1 Spoločnosť Zooza s. r. o. so sídlom Horská 1311/12, Partizánske 958 06, IČO: 55
  083 218, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
  vložka 44567/R (ďalej len „Poskytovateľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné
  podmienky pre projekty, ktoré sa vzťahujú na zmluvné vzťahy medzi
  Poskytovateľom a podnikateľmi v súvislosti s používaním webovej aplikácie
  Zooza (ďalej aj ako „Aplikácia“) a poskytovaním Služieb, ako sú tieto pojmy
  ďalej definované.
  1.2 Pojmy použité v texte týchto VOP majú nasledovný význam:
  (i) Aplikácia: webová aplikácia pod názvom Zooza obsahujúca
  administratívny systém Poskytovateľa, ktorej prevádzkovateľom je
  Poskytovateľ a prostredníctvom ktorej Poskytovateľ poskytuje svojim
  Klientom Služby; Aplikácia je prevádzkovaná vo forme webových
  stránok, dostupných na http://app.Zooza.sk,
  (ii) Služba: akákoľvek služba ponúkaná a poskytovaná Poskytovateľom
  Klientovi v rámci Aplikácie alebo v súvislosti s jej používaním, a to najmä
  niektorá zo služieb uvedených v čl. 2 týchto VOP,
  (iii) Klient: podnikateľ, ktorý uzatvorí Zmluvu s Poskytovateľom,
  (iv) Zmluva: Zmluva o používaní aplikácie Zooza a poskytovaní služieb
  uzavretá medzi Poskytovateľom a Klientom, a to akoukoľvek formou
  (vrátane listinnej, e-mailovej alebo elektronickej objednávky), a to dňom,
  v ktorý bolo potvrdenie prijatia objednávky doručené Klientovi zo strany
  Poskytovateľa; pre tento účel je Poskytovateľ oprávnený doručiť
  potvrdenie na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v objednávke.
  V prípade listinnej objednávky alebo e-mailovej objednávky, je Klient
  povinný uviesť aspoň údaje v rozsahu: druh a rozsah objednávanej
  služby, resp. dobu trvania poskytovania služby, označenie obchodného
  názvu Klienta, IČO, DIČ, IČ DPH (ak sú dostupné), jeho sídlo, e-mailovú
  adresu a prípadne aj telefonický kontakt, a tiež webovú stránku/stránky
  (ak sú dostupné), na ktorých má byť Aplikácia implementovaná.
  V prípade elektronickej objednávky je Klient povinný správne vyplniť
  všetky povinné polia a odoslať objednávku. Odoslanie riadne vyplnenej
  objednávky sa považuje za návrh Klienta na uzatvorenie Zmluvy
  o používaní aplikácie Zooza a poskytovaní služieb s Poskytovateľom
  a stáva sa pre Klienta záväznou okamihom doručenia Poskytovateľovi.
  Zmluva je uzatvorená:
  a) uzatvorením písomnej Zmluvy,
  b) potvrdením elektronickej objednávky Klienta zo strany
  Poskytovateľa.
  – 1 –
  Poskytovateľ má právo návrh Klienta na uzatvorenie Zmluvy o používaní
  aplikácie Zooza a poskytovaní služieb odmietnuť, a to najmä z dôvodu:
  a) dočasnej nedostupnosti poskytovaných služieb alebo nesplnenie
  podmienok pre poskytovanie Služieb zo strany Klienta,
  b) ak ide o Klienta alebo o právneho nástupcu Klienta, ktorý v minulosti
  porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo VOP,
  c) ak by realizácia objednávky bola v rozpore s obchodnou politikou
  Poskytovateľa,
  d) ak by realizácia objednávky bola v rozpore s dobrými mravmi,
  verejným poriadkom alebo so zásadami poctivého obchodného
  styku.
  Na uzatvorenie Zmluvy o používaní aplikácie Zooza a o poskytovaní
  služieb nemá Klient právny nárok.
  (v) Strany: zmluvné strany Zmluvy, t. j. Poskytovateľ a Klient,
  (vi) VOP: tieto Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov;
  neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj dokumenty prepojené
  s týmito VOP prostredníctvom príslušných odkazov,
  (vii) GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
  apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
  voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
  (viii) Používateľ: fyzická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Klientom a ktorá
  používa Aplikáciu prostredníctvom používateľského účtu.
  1.3 Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom, ktorý vznikol na základe
  Zmluvy, sa riadi:
  (i) týmito VOP, dostupnými na: www.zooza.sk,
  (ii) Podmienkami spracúvania osobných údajov,
  (iii) ďalšími dokumentami, na ktoré tieto VOP odkazujú,
  (iv) príslušnými právnymi predpismi.
  1.4 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od používateľov Aplikácie súhlas na
  spracúvanie osobných údajov, a to vždy ak osobné údaje používateľov nebude
  môcť spracúvať bez súhlasu, t. j. na niektorom z právnych základov podľa čl. 6
  GDPR. Poskytovateľ môže vykonávať ďalšie práva a povinnosti, ktoré mu
  vyplývajú z jeho postavenia ako prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
  Relevantné informácie o spracúvaní osobných údajov koncových používateľov,
  o prístupe k týmto údajom a podmienky ich spracúvania sú dostupné
  v Zásadách ochrany osobných údajov Poskytovateľa.
  2. Prehľad Služieb a podmienky poskytovania Služieb
  2.1 Poskytovateľ poskytuje Klientom v rámci Aplikácie alebo v súvislosti s jej
  používaním najmä nasledovné služby:
  – 2 –
  2.1.1. Implementácia a sprevádzkovanie Aplikácie na požadovaných
  webových stránkach Klienta;
  2.1.2. Prístup Klienta do Aplikácie a využívanie funkcionalít Aplikácie
  uvedených nižšie v týchto VOP,
  (i) možnosť vytvorenia klientskeho účtu/účtov vrátane prístupov
  s možnosťou regulácie prístupových práv a správy týchto účtov,
  (ii) manažment lektorov a výpočet odmeny podľa hodinovej sadzby,
  (iii)možnosť aktualizácie registračných údajov,
  (iv) vkladanie informácií a prístup k týmto informáciám,
  (v) vytvorenie používateľských účtov pre Používateľov, umožnenie
  spravovať tieto účty Používateľmi, umožnenie využívania príslušných
  Služieb Používateľmi,
  (vi) spravovanie lokalít,
  (vii) zdieľanie dokumentov s Klientami,
  (viii) využívanie reportov;
  2.1.3. Vytváranie ponuky na registrácie do kurzov:
  (i) umožnenie registrácie Používateľov,
  (ii) vytvorenie profilu Používateľa s umožnením jednotlivým
  Používateľom prezerať históriu kurzov či zakúpených produktov,
  s prihlasovať sa na kurzy, odhlasovať sa z kurzov, vykonávať iný
  manažment kurzov alebo dochádzky, a/alebo komunikovať
  s Klientom, uhrádzať platby, prijímať zdieľané dokumenty a iné;
  2.1.4 Administrácia pravidelných stretnutí a kurzov, administrácia
  Používateľov:
  (i) prístup do databázy prihlásených Používateľov,
  (ii) organizácia dochádzky prihlásených Používateľov,
  (iii) odosielanie e-mailových pripomienok alebo hromadných správ, aj
  prostredníctvom SMS,
  (iv) organizácia náhradných hodín, pokročilý manažment náhradných
  hodín,
  (v) možnosť realizovať presuny medzi rôznymi skupinami,
  (vi)možnosť meniť a aktualizovať údaje týkajúce sa Používateľov,
  (vii) funkcia filter s možnosťou filtrovať vyhľadávanie Používateľov
  podľa zadaných kritérií,
  2.1.5 Sprostredkovanie predaja produktov alebo iného kreatívneho
  (digitálneho) obsahu prostredníctvom objednávkového formulára:
  (i) vytvorenie objednávkového formulára v Aplikácii a jeho
  prepojenie s webovou stránkou Klienta,
  (ii) sprístupnenie zakúpeného obsahu Používateľom,
  (iii) zaslanie potvrdenia o nákupe a o platbe, zasielanie faktúr
  Používateľom;
  2.1.6 Sprostredkovanie platobnej brány;
  2.1.7 Správa faktúr Klienta;
  – 3 –
  2.1.8 Využívanie hodnotení vzdelávania a získavanie spätnej väzby od
  zákazníkov na základe definovaných otázok.
  2.2 Poskytovanie Služieb Klientovi a využívanie Služieb Klientom sa realizuje
  prostredníctvom klientskeho účtu vytvoreného Klientom v Aplikácii. Za
  účelom využívania Služieb je Klient povinný vytvoriť registráciu v Aplikácii
  a svoj klientsky účet, a to vyplnením všetkých povinných polí a uvedením
  pravdivých, presných a úplných informácií. Bez vyplnenia povinných polí
  registračného formulára registráciu nie je možné dokončiť. Klient berie na
  vedomie, že podmienkou poskytovania Služieb je riadna registrácia Klienta
  a vytvorenie klientskeho účtu v Aplikácii. Bez uvedenej registrácie Služby
  nemôžu byť poskytnuté. Poskytovateľ preto nezodpovedá za nemožnosť
  využívania Služieb zo strany Klienta z dôvodu nevykonania alebo nesprávneho
  vykonania registrácie v Aplikácii. Klient je oprávnený vytvoriť svoj klientsky
  účet v Aplikácii najskôr v deň uzavretia Zmluvy. Klient má právo vytvárať
  ďalšie používateľské účty, a to najmä prístupy v súlade s týmito VOP.
  2.3 Poskytovateľ začne poskytovať Služby bezodkladne po kumulatívnom splnení
  nasledovných podmienok:
  (i) uzatvorenie Zmluvy,
  (ii) zaplatenie ceny za poskytované Služby, ak je Služba podľa Zmluvy
  a týchto VOP spoplatnená,
  (iii) registrácia v Aplikácii a vytvorenie klientskeho účtu.
  V prípade omeškania Klienta so splnením povinností podľa bodov vyššie sa
  o túto dobu omeškania predlžuje termín začatia poskytovania Služieb.
  2.4 Uzavretím Zmluvy dáva Klient zároveň súhlas na implementáciu Aplikácie na
  webové stránky Klienta uvedené v objednávke, ktoré prevádzkuje.
  Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a funkcionalitu webových stránok
  Klienta, na ktorých je Aplikácia v súlade so Zmluvou implementovaná a týmto
  ani za prípadnú nefunkčnosť Aplikácie spôsobenej v dôsledku nefunkčnosti
  príslušnej webovej stránky Klienta. Implementácia môže byť realizovaná
  v závislosti na dohode Zmluvných strán, a to buď Klientom samostatne alebo
  s podporou Poskytovateľa, alebo iným dohodnutým spôsobom. Klient berie
  na vedomie, že uvedená služba môže byť spoplatnená.
  2.5 Za obsah ponúkaný na webových stránkach Klienta, s ktorými bola v súlade
  so Zmluvou a týmito VOP prepojená Aplikácia, nesie zodpovednosť výlučne
  Klient. Klient najmä je povinný zabezpečiť, aby ním ponúkaný obsah
  nespôsoboval ujmu tretím osobám alebo nevyvolával klamlivú predstavu
  o povahe produktov. Rovnako Klient v postavení prevádzkovateľa nesie
  zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť osobných údajov zadaných do
  Aplikácie Používateľmi. Tieto osobné údaje je povinný spracúvať v súlade
  s príslušnými právnymi predpismi.
  2.6 Poskytovateľ je oprávnený použiť informácie získané v súlade so Zmluvou na
  prípadné riešenie sporu s Klientom v súvislosti s porušením Zmluvy a týchto
  VOP.
  – 4 –
  2.7 Údaje alebo informácie poskytnuté Poskytovateľovi v súlade so Zmluvou
  a týmito VOP môžu byť verejne prístupné, a to po vzájomnej dohode
  Zmluvných strán. V prípade, ak Klient nebude reagovať na dopyt
  Poskytovateľa k zverejneniu príslušnej informácie alebo údaja ani v lehote
  sedem (7) dní, platí, že súhlas udelil.
  2.8 Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie Služieb
  Klientovi, ktorý opakovane (najmenej dva krát) alebo podstatne porušil
  Zmluvu. Právo Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy v súlade s týmito VOP
  tým nie je dotknuté.
  2.9 Klient je oprávnený využívať Služby výlučne pre potreby svojej podnikateľskej
  činnosti.
  2.10 Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ môže mať prístup k informáciám
  uvádzaným Klientom v jeho klientskom účte.
  2.11 Klient prehlasuje a zaväzuje sa zabezpečiť, že:
  a) s osobnými údajmi Používateľov, ktoré Klient alebo Používateľ vloží do
  Používateľského účtu, je Poskytovateľ oprávnený nakladať v rámci plnenia
  Zmluvy, v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
  b) bude dodržiavať všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov pri
  nakladaní s osobnými údajmi Používateľov.
  2.12 Klient berie na vedomie, že Služby v určenom rozsahu môžu byť poskytnuté
  Používateľovi len za nasledovných podmienok:
  (i) Používateľ úspešne dokončil registráciu do svojho používateľského
  účtu, na základe čoho mu bol vytvorený používateľský účet v Aplikácii;
  registrácia a vytvorenie používateľského účtu sa realizuje na webovej
  stránke Klienta, s ktorou bola v súlade so Zmluvou a týmito VOP
  prepojená Aplikácia; potvrdením registrácie zo strany Poskytovateľa
  zároveň dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o používaní aplikácie Zooza a
  poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom;
  (ii) Používateľ vyjadril pred vytvorením používateľského účtu svoj súhlas so
  „Všeobecnými obchodnými podmienkami pre používateľov“ a vzal na
  vedomie „Zásady ochrany osobných údajov Poskytovateľa“, prípadne
  ďalšie dokumenty uvedené v registračnom formulári, a to zaškrtnutím
  príslušného políčka v registračnom formulári,
  (iii) ak Používateľ stratí prístup k svojmu používateľskému účtu, toto môže
  byť obnovené vygenerovaním jedinečného prihlasovacieho kľúča
  použitím e-mailu s prístupmi,
  (iv) Používateľ je oprávnený využívať Služby v určenom rozsahu odo dňa
  registrácie a vytvorenia používateľského účtu,
  (v) Používateľ je oprávnený využívať Služby výlučne len v rozsahu podľa
  „Všeobecných obchodných podmienok pre používateľov“ vydaných
  Poskytovateľom a zverejnených na stránke Poskytovateľa
  www.zooza.sk.
  2.13 Klient sa zaväzuje zabezpečiť, že Používatelia budú dodržiavať a plniť
  podmienky podľa bodu 2.12 týchto VOP a tiež, že Používateľ bude požívať
  – 5 –
  Aplikáciu len pre svoju vlastnú potrebu, resp. pre potrebu realizácie
  zmluvného vzťahu s Klientom.
  3. Podmienky používania Aplikácie
  3.1 Podmienkou používania Aplikácie zo strany Klienta je jej implementácia na
  webovú stránku/stránky Klienta v súlade s bodom 2.4 VOP a vytvorenie
  registrácie Klienta podľa bodu 2.2 týchto VOP, a to na základe uzatvorenej
  Zmluvy. Predpokladom pre využívanie Aplikácie okrem podmienok uvedených
  v bode 3.1 je prístup k sieti internet a webovému prehliadaču.
  3.2 Klient sa stáva používateľom Aplikácie vytvorením klientskeho účtu podľa bodu
  2.2 týchto VOP. V prípade, ak si v rámci klientskeho účtu vytvorili so súhlasom
  Klienta svoje prístupy aj ďalšie osoby, alebo tieto im vytvoril priamo Klient,
  vzťahujú sa podmienky používania Aplikácie primerane aj na tieto osoby a Klient
  je povinný tieto osoby oboznámiť s podmienkami používania Aplikácie
  uvedenými v týchto VOP a zaviazať tieto osoby k ich dodržiavaniu.
  3.3 Aplikácia nemá žiadne dodatočné požiadavky nad rámec požiadaviek
  samotného operačného systému na počítače, na ktorých bude používaná. Pre
  bezporuchovú prevádzku Aplikácie je potrebné zabezpečiť spoľahlivý hardvér.
  Je tiež nevyhnutné, aby mal počítač, na ktorom bude používaná Aplikácia,
  nainštalovaný a pravidelne aktualizovaný softvér proti vírusom, spajvéru a
  ostatným škodlivým softvérom. Poskytovateľ nezabezpečuje na počítačoch, na
  ktorých bude používaná Aplikácia, inštaláciu softvéru ani aktualizáciu softvéru
  proti vírusom, spajvéru a ostatným škodlivým softvérom.
  3.4 Klient je oprávnený používať Aplikáciu výlučne len v spojení s využívaním
  Služieb a v súlade s týmito VOP a platnými právnymi predpismi. Klient nie je
  oprávnený využívať Aplikáciu na žiadne ďalšie účely ako na účely Zmluvy
  uvedené v týchto VOP.
  3.5 Klient ďalej nie je oprávnený:
  (i) automatizovane spracúvať údaje uvedené v Aplikácii ani inak obdobným
  spôsobom využívať databázu Poskytovateľa nad rámec rozsahu
  potrebného na naplnenie účelu Zmluvy,
  (ii) pokúšať sa pristupovať do častí Aplikácie, ku ktorým mu nebol výslovne
  udelený prístup zo strany Poskytovateľa,
  (iii) z vygenerovaných e-mailov či formulárov alebo iných výstupov, ktoré
  Poskytovateľ poskytuje, odstraňovať alebo meniť akékoľvek ochranné
  známky, obchodné značky, názov Poskytovateľa alebo názov Aplikácie,
  (iv) pokúšať sa prihlásiť do Aplikácie ako iný používateľ Aplikácie alebo iná
  osoba alebo inak poškodzovať ďalších používateľov Aplikácie alebo iné
  osoby,
  (v) žiadnym spôsobom poškodzovať Poskytovateľa jeho dobrú povesť a/alebo
  dobré meno,
  – 6 –
  (vi) prostredníctvom Aplikácie propagovať služby iných osôb, bez ohľadu na
  to, či sú alebo nie sú v konkurenčnom vzťahu k Poskytovateľovi,
  (vii) v rámci používania Aplikácie a/alebo v súvislosti s ním správať sa v rozpore
  s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nesmie:
  i. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať
  nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a
  náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo
  sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej
  skupine,
  ii. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie
  spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním
  alebo schvaľovaním,
  iii. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus,
  fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo
  zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  iv. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové
  výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so
  všeobecne akceptovanou spoločenskou morálkou a etikou;
  propagovať detskú pornografiu,
  v. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo
  narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  vi. odosielať príspevky s erotickým obsahom,
  vii. otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej
  predstaviteľov,
  viii. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek
  fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo
  službám,
  ix. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé
  informácie o tretej osobe
  x. brániť v diskusii na stránke ostatným používateľom Aplikácie,
  prípadne ju narúšať alebo obťažovať ostatných používateľov
  Aplikácie.
  3.6 Klient je povinný:
  (i) oznámiť Poskytovateľovi všetky bezpečnostné nedostatky Aplikácie,
  o ktorých sa dozvedel,
  (ii) v rámci svojho klientskeho účtu zriadiť pre každého svojho
  zamestnanca alebo inú oprávnenú osobu samostatný používateľský
  účet (tzv. prístup) a nastaviť pre takýto účet jedinečné prihlasovacie
  údaje,
  (iii) zabrániť akémukoľvek zdieľaniu prihlasovacích údajov medzi
  zamestnancami Klienta alebo inými osobami, ktorým bol vytvorený
  prístup do Aplikácie.
  3.7 Klient vyhlasuje, že:
  (i) je spôsobilý na právne úkony a bol založený a/alebo podniká v súlade
  s platnými právnymi predpismi,
  – 7 –
  (ii) jeho schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z týchto VOP nie je v žiadnom
  rozsahu dotknutá,
  (iii) nemal vytvorený používateľský účet v Aplikácii, ktorý by bol zo strany
  Poskytovateľa zrušený z dôvodu používania Aplikácie v rozpore so
  Zmluvou alebo právnymi predpismi.
  3.8 Za správnosť a aktuálnosť registračných údajov uvedených v klientskom účte
  ako aj všetkých informácií vložených do Aplikácie v rámci jej používania,
  zodpovedá Klient. Klient je povinný po každej zmene registračných údajov tieto
  bezodkladne aktualizovať vo svojom klientskom účte. Poskytovateľ je oprávnený
  kontrolovať obsah akejkoľvek informácie uvedenej Klientom v rámci používania
  Aplikácie, najmä je oprávnený upozorniť Klienta na porušenie bodu 3.5 a týchto
  VOP, požadovať okamžitú nápravu alebo takéto informácie odstrániť z Aplikácie,
  a to bez súhlasu Klienta a bez jeho predchádzajúceho upozornenia. Tým nie je
  dotknuté právo Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy podľa týchto VOP a ani
  prípadný nárok na náhradu škody spôsobenej takýmto porušením.
  3.9 Klientsky účet je chránený prihlasovacím e-mailom a špecifickým
  identifikačným číslom, tzv. tokenom – unikátnym pre konkrétny email. Klient
  zodpovedá za dôvernosť svojich prihlasovacích údajov a za bezpečnosť
  počítačového systému, ktorý používa pri používaní Aplikácie. K povinnosti
  chrániť prihlasovacie údaje je Klient povinný zaviazať aj všetky osoby, ktoré si
  s jeho súhlasom vytvorili v rámci klientskeho účtu svoj prístup, alebo ktorým
  takýto prístup vytvoril priamo Klient. V opačnom prípade zodpovedá za
  dôvernosť prihlasovacích údajov aj týchto osôb. Poskytovateľ nezodpovedá za
  používanie prihlasovacích údajov Klienta, používanie klientskeho účtu alebo
  prístupu/prístupov, za obsah klientskeho účtu alebo prístupov ani za aktivity v
  rámci klientskeho účtu alebo prístupov, ktoré sú výsledkom zneužitia
  prihlasovacích údajov. V prípade, ak sa Klient alebo osoba, ktorá so súhlasom
  Klienta zriadila svoj prístup, domnieva, že dôvernosť prihlasovacích údajov
  mohla byť ohrozená, sú povinní o tom bezodkladne informovať Poskytovateľa
  a to na e-mailovej adrese podpora@zooza.sk. Poskytovateľ nenesie žiadnu
  zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov Klienta alebo osôb,
  ktorým bol zriadený prístup do Aplikácie, ani za akúkoľvek prípadnú ujmu alebo
  nároky tretích osôb, ktoré vznikli v dôsledku porušenia vyššie uvedených
  povinností.
  3.10 Klient berie na vedomie, že údaje a informácie obsiahnuté v klientskom účte
  Klienta sa nachádzajú na serveroch EÚ, pričom tieto údaje je možné zobraziť na
  akomkoľvek médiu, prostredníctvom ktorého je možné prihlásiť sa do svojho
  klientskeho účtu v rámci Aplikácie. Pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu týchto
  údajov, bod 3.9 týchto VOP platí primerane.
  3.11 Klientsky účet je možné jednostranne zrušiť za nasledovných podmienok:
  (i) Klient je oprávnený kedykoľvek bezplatne zrušiť svoj klientsky účet a to
  prostredníctvom kontaktovania podpory na podpora@zooza.sk.
  (ii) Poskytovateľ je oprávnený zrušiť klientsky účet kedykoľvek po
  predchádzajúcom upozornení Klienta, ak:
  – 8 –
  i. je tu niektorý z dôvodov pre odstúpenie od Zmluvy zo strany
  Poskytovateľa,
  ii. sa Klient využívajúci predplatné Služieb “Zadarmo” neprihlásil na
  svoj klientsky účet dlhšie ako 6 mesiacov od posledného
  prihlásenia,
  iii. je Klient v omeškaní s úhradou predplatného dlhšie ako tri (3)
  mesiace.
  3.12 Poskytovateľ je povinný svoj úmysel zrušiť klientsky účet z dôvodov podľa bodu
  3.11 bod (ii) týchto VOP oznámiť Klientovi prostredníctvom e-mailu, a to
  najmenej tri (3) pracovné dni vopred.
  3.13 Klient berie na vedomie, že zrušenie klientskeho účtu je nezvratné. Bod 6.8
  týchto VOP tým však nie je dotknutý. Klient nemá nárok na akúkoľvek
  kompenzáciu zo strany Poskytovateľa v súvislosti so zrušením klientskeho
  účtu.
  3.14 Zrušením klientskeho účtu zo strany Klienta alebo Poskytovateľa zároveň
  dochádza k zrušeniu Zmluvy v súlade s bodom 6.2 písm. d) týchto VOP bez
  nároku na kompenzáciu. Zrušením klientskeho účtu nie je dotknutý nárok
  Poskytovateľa na zaplatenie ceny v zmysle týchto VOP za Služby, ktoré boli
  Klientovi poskytnuté do okamihu zrušenia účtu.
  3.15 Zrušením klientskeho účtu zároveň dochádza k ukončeniu spracúvania
  osobných údajov fyzických osôb na strane Klienta a osobných údajov
  Používateľov, ktoré Poskytovateľ spracúva v súlade s týmito VOP v postavení
  sprostredkovateľa.
  3.16 Súčasťou Aplikácie je aj prevádzkovanie databázy Klientov a Používateľov,
  a to v súlade s týmito VOP a pre účely realizácie zmluvných vzťahov s Klientom a
  Používateľom.
  4. Licencia a autorské práva
  4.1 Uzavretím Zmluvy a dokončením registrácie v Aplikácii v súlade s týmito VOP
  udeľuje Poskytovateľ Klientovi zároveň nevýhradnú, neprevoditeľnú licenciu na
  používanie Aplikácie (ďalej len „Licencia“), a to výlučne:
  (i) pre účely vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP,
  (ii) v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa bodu (i) vyššie,
  (iii) v súvislosti s predmetom podnikateľskej činnosti Klienta,
  (iv) v rozsahu funkcionalít Aplikácie, ktoré boli Klientovi na základe Zmluvy
  sprístupnené,
  (v) pre územie Európskej únie,
  (vi) na dobu trvania Zmluvy.
  4.2 Licenčnou zmluvou Klient nenadobúda žiadne vlastnícke ani iné práva k
  Aplikácii ani k žiadnej jej časti. Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva, ktoré
  Klientovi neboli výslovne udelené.
  4.3 Klient nie je oprávnený použiť Aplikáciu inak ako v súlade s týmito VOP, najmä je
  zakázané:
  (i) zasahovať do technického alebo vecného obsahu Aplikácie,
  – 9 –
  (ii) Aplikáciu akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať alebo ďalej technicky
  spracovať,
  (iii) poskytovať, predávať, prenajímať, prenášať ani distribuovať akúkoľvek časť
  Aplikácie;
  (iv) obchádzať, vypínať alebo inak rušiť funkcie súvisiace s bezpečnosťou
  Aplikácie, ktoré bránia alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie
  akéhokoľvek obsahu alebo ktoré vynucujú obmedzenia používania
  Aplikácie;
  (v) prezerať, kopírovať, modifikovať a/alebo dešifrovať zdrojový kód Aplikácie;
  (vi) kopírovať, upravovať, prekladať, opravovať, vylepšovať, meniť alebo vytvárať
  akékoľvek odvodené diela Aplikácie a/alebo akejkoľvek jej časti;
  (vii) používať akékoľvek automatizované prostriedky na prístup alebo
  monitorovanie Aplikácie na akýkoľvek účel;
  (viii)podniknúť akékoľvek kroky, ktoré ukladajú alebo môžu uložiť neprimeranú
  záťaž na infraštruktúru Aplikácie;
  (ix) zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do integrity alebo riadneho
  fungovania Aplikácie alebo akýchkoľvek súvisiacich činností;
  (x) odstrániť, vymazať, zakryť alebo pozmeniť upozornenia týkajúce sa
  identifikácie, autorských práv alebo iných vlastníckych práv pripojených k
  Aplikácii,
  (xi) používať alebo zobrazovať logá alebo ochranné známky Aplikácie;
  (xii) používať Aplikáciu na vývoj konkurenčnej služby alebo produktu;
  (xiii)používať Aplikáciu na odosielanie nevyžiadaných alebo nepovolených
  oznámení; a/alebo
  (xiv)používať Aplikáciu v rozpore s týmito VOP a/alebo právnymi predpismi.
  4.4 Klient je povinný získať potrebné licencie na použitie všetkých diel
  poskytovaných alebo prezentovaných na internetových stránkach Klienta,
  ktorých predaj alebo prezentácia je v súlade s týmito VOP sprostredkovaný
  prostredníctvom Aplikácie, resp. ktoré budú v súvislosti s poskytovaním Služieb
  zo strany Poskytovateľa použité. Klient je zároveň povinný uhradiť príslušnú
  odmenu za poskytnutie týchto licencií ako aj všetky ďalšie náklady s tým
  spojené. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie autorských ani iných práv
  tretích osôb v súvislosti s používaním Aplikácie. Klient sa zaväzuje nahradiť
  Poskytovateľovi všetky škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatňovaním
  nárokov tretích osôb vrátane dotknutých osôb, a to v súvislosti s realizáciou
  Zmluvy a/alebo používaním Aplikácie. Uvedené platí aj pre prípad akýchkoľvek
  médií vložených zo strany Klienta do Aplikácie ako aj sprístupňovania
  digitálneho obsahu Používateľom a s tým súvisiaceho porušenia práv tretích
  osôb.
  4.5 Tieto VOP žiadnym spôsobom nezasahujú ani nemajú v úmysle kontrolovať
  akékoľvek práva duševného vlastníctva patriace Klientovi. Poskytovateľ je
  oprávnený použiť logo, ochrannú známku alebo obchodnú značku Klienta
  výlučne len na účely realizácie zmluvného vzťahu s Klientom na základe Zmluvy.
  – 10 –
  5. Cena, platobné podmienky a náhradné plnenie
  5.1 Poskytovateľ poskytuje Služby spravidla za odplatu.
  5.2 Za poskytnutie Služieb je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu podľa
  platného Cenníka, dostupného na www.zooza.sk, a to na základe faktúry
  vystavenej Poskytovateľom, ktorá je splatná okamžite (v prípade platby
  platobnou kartou) alebo v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pokiaľ nie je
  dohodnuté inak. Klient súhlasí s vystavením a zaslaním faktúry v elektronickej
  forme. Aktuálna a platná cena za poskytované Služby je zároveň zobrazená aj
  v klientskom účte Klienta.
  5.3 Klient nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny alebo zľavu z ceny v prípade, ak
  objednané Služby nevyužíva alebo z iných dôvodov nespôsobených
  Poskytovateľom.
  5.4 V prípade omeškania Klienta s úhradou ceny alebo jej časti po dobu dlhšiu ako 14
  dní, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb, a to až do doby
  úplného uhradenia ceny Klientom. Klient nemá nárok na predĺženie doby
  poskytovania Služieb o dobu, po ktorú bolo poskytovanie Služieb prerušené
  z dôvodu podľa tohto bodu, ani nemá nárok na zľavu alebo akékoľvek iné
  zníženie dohodnutej ceny.
  5.5 V prípade poskytnutia Služieb zo strany Poskytovateľa s vadami, ktoré trvajú viac
  ako 24 hodín, má Klient voči Poskytovateľovi nárok na:
  a) poskytnutie kompenzácie poskytnutím náhradných Služieb
  v zodpovedajúcej hodnote,
  b) poskytnutie iného náhradného plnenia podľa dohody strán, najmä zľavy z
  ceny.
  Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade vád
  v poskytovaných Službách v trvaní do 24 hodín alebo vád spôsobených
  prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany (Poskytovateľa) a bráni
  jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná
  strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v
  čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (ďalej len „okolnosti vylučujúce
  zodpovednosť“), Klient nie je oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi žiadne
  nároky zo zodpovednosti za vady. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú
  obmedzené na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
  5.6 Klient je povinný oznámiť Poskytovateľovi vady poskytovaných Služieb bez
  zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady mohol pri vynaložení náležitej
  starostlivosti zistiť (najmä po ohlásení danej vady zo strany Používateľa).
  V opačnom prípade nemá nárok na poskytnutie kompenzácie podľa bodu 5.5.,
  ak mu takýto nárok podľa týchto VOP vznikol. Klient môže uplatniť reklamáciu
  poskytovaných Služieb na e-mailovej adrese: podpora@zooza.sk.
  5.7 Poskytovateľ nie je povinný nahradiť Klientovi škodu, ktorú nemohol
  predpokladať v čase uzavretia Zmluvy.
  6. Trvanie a zánik Zmluvy, sankcie
  – 11 –
  6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak sa Strany nedohodnú inak.
  6.2 Zmluva zaniká:
  a) uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, ak takáto doba vyplýva
  z dohody Strán v Zmluve alebo je súčasťou objednávky,
  b) písomnou dohodou Klienta a Poskytovateľa,
  c) písomnou výpoveďou zo strany Klienta podľa bodu 10.2 VOP,
  d) zrušením klientskeho účtu zo strany Klienta alebo Poskytovateľa v súlade
  s týmito VOP,
  e) odstúpením od Zmluvy zo strany Klienta alebo Poskytovateľa v súlade
  s týmito VOP,
  f) zánikom Klienta alebo Poskytovateľa bez právneho nástupcu.
  6.3 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:
  a) je Klient viac ako 30 dní v omeškaní so zaplatením ceny za Služby, a to aj
  sčasti, a bol zo strany Poskytovateľa márne vyzvaný na jej zaplatenie,
  b) Klient poškodzuje dobré meno a/alebo dobrú povesť Poskytovateľa alebo
  jeho obchodnú značku/značky,
  c) Klient používa Aplikáciu alebo využíva Služby v rozpore s týmito VOP,
  d) Klient stratí oprávnenie na podnikanie v súvislosti s ktorým využíva Služby
  a/alebo používa Aplikáciu,
  e) Klient využíva Služby alebo používa Aplikáciu takým spôsobom, že
  Poskytovateľovi vzniká škoda alebo takéto užívanie trpí,
  f) ak Klient alebo osoba, ktorá so súhlasom Klienta vytvorí svoj prístup, uvedú
  pri registrácii do Aplikácie nepravdivé, klamlivé alebo zavádzajúce údaje,
  g) ak Klient nevytvorí svoj klientsky účet po dobu dlhšiu ako 30 dní od uzavretia
  Zmluvy,
  h) Klient poruší povinnosť mlčanlivosti podľa čl. 8 VOP,
  i) Klient poruší Zmluvu podstatným spôsobom.
  6.4 Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:
  a) Poskytovateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom; podstatným porušením
  Zmluvy zo strany Poskytovateľa je najmä také porušenie, v dôsledku ktorého
  dôjde k preukázateľnému úplnému prerušeniu poskytovania Služieb zo
  strany Poskytovateľa po dobu viac ako sedem (7) po sebe idúcich dní, okrem
  prípadov, kedy je prerušenie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
  zodpovednosť (§ 374 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník).
  6.5 Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody
  alebo inú sankciu v súlade s týmito VOP.
  6.6 V prípade zániku Zmluvy dôjde zároveň k zrušeniu klientskeho účtu, pričom
  body 3.13 až 3.15 týchto VOP platia primerane.
  6.7 V prípade omeškania Klienta so zaplatením ceny za Služby podľa týchto VOP je
  Poskytovateľ oprávnený uplatniť si voči Klientovi úrok z omeškania v zákonnej
  výške. Povinnosťou zaplatiť úrok z omeškania alebo inú sankciu podľa týchto
  VOP nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.
  – 12 –
  6.8 Poskytovateľ je aj po zániku Zmluvy povinný dodržiavať všetky povinnosti
  vyplývajúce z príslušných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných
  údajov, a to najmä predísť akémukoľvek neoprávnenému nakladaniu
  s osobnými údajmi do doby, kedy budú tieto osobné údaje podľa pokynov
  Klienta odovzdané Klientovi alebo tretej osobe určenej Klientom, alebo
  vykonaná ich bezpečná likvidácia. Všetky ostatné informácie, ktoré sa ku dňu
  zrušenia Zmluvy nachádzali na klientskom účte Poskytovateľ po zániku Zmluvy
  bezodkladne vymaže alebo inak zlikviduje.
  7. Zodpovednosť za bezpečnosť údajov
  7.1 Poskytovateľ je povinný prijať príslušné bezpečnostné štandardy vo vzťahu
  k šíreniu počítačových vírusov a ochrany pred týmito vírusmi v rámci používania
  Aplikácie Klientom. Poskytovateľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať
  všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane spracúvaných osobných údajov
  a obchodnému tajomstvu.
  7.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že:
  (i) používa v pravidelných intervaloch aktualizovaný antivírusový softvér na
  preventívne overovanie nezávadnosti zhotovovaných inštalačných
  súborov,
  (ii) chyby alebo závady Aplikácie, ktoré môžu v reálnej praxi vzniknúť a na
  ktoré používatelia Aplikácie poukážu, sú neodkladne riešené a
  odstránené a Poskytovateľ vyvinie maximálne úsilie na odstránenie
  takýchto nedostatkov.
  7.3 Chybové hlásenia a iné obdobné prejavy, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a
  nespôsobujú podstatné odchýlky od dohodnutých vlastností Aplikácie sa
  považujú za nedostatok softvéru, ktorý nemá vplyv na jeho používanie.
  Poskytovateľ sa zaväzuje tieto nedostatky v primeranej dobe odstrániť.
  7.4 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zobrazenie informácií na
  používateľskom zariadení a za dostupnosť webovej stránky v akomkoľvek čase
  a mieste, ak príslušný nedostatok nebol spôsobený z dôvodov na strane
  Poskytovateľa.
  7.5 Webové stránky môžu Klienta odkázať na iné internetové stránky, pričom
  Poskytovateľ nie je v žiadnom ohľade zodpovedný za obsah, dostupnosť alebo
  iné aspekty týchto iných stránok. Informácie uvedené na týchto iných stránkach
  nevyjadrujú názor Poskytovateľa.
  7.6 Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Klientovi, ktorá bola
  spôsobená inak ako porušením povinností Poskytovateľa v zmysle Zmluvy,
  týchto VOP alebo príslušných právnych predpisov, ku ktorej došlo najmä:
  (i) v dôsledku výmazu, poškodenia, odcudzenia a/alebo zneužitia databázy
  obsiahnutej v klientskom účte Klienta v Aplikácii,
  (ii) z dôvodu nesúladu Aplikácie s počítačovým vybavením Klienta,
  – 13 –
  (iii) dôvodu počítačovej infiltrácie, a to najmä vtedy, keď Klient primerane
  nedbá a nechráni svoje počítače zodpovedajúcimi antivírusovými
  programami,
  (iv) v dôsledku zneužitia prihlasovacích údajov Klienta neoprávnenou osobou,
  a to násilne a/alebo využitím chýb v nastaveniach klientskeho účtu
  a/alebo skopírovaním, pozmenením a/alebo výmazom uložených údajov
  Klienta, alebo
  (v) marením funkčnosti Aplikácie v dôsledku získania neoprávneného
  prístupu treťou osobou do klientskeho účtu Klienta a v dôsledku
  vkladania, prenášania, poškodenia, vymazania, zníženia kvality,
  pozmenenia alebo potlačenia počítačových dát takouto treťou osobou
  alebo vytváraním neautentických dát s úmyslom, aby sa považovali za
  autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo.
  7.7 Bod 7.6 sa primerane vzťahuje aj na všetky prístupy vytvorené Klientom alebo
  inými osobami so súhlasom Klienta a tiež na používateľské účty Používateľov.
  8. Povinnosť mlčanlivosti
  8.1 Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré sa
  dozvedia v súvislosti s realizáciou Zmluvy. Dôvernými informáciami sú všetky
  informácie a údaje bez ohľadu na druh alebo formu, ktoré si Strany vzájomne
  poskytujú za účelom vzájomnej spolupráce. Za dôverné informácie sa považujú
  najmä, nie však výlučne, akékoľvek informácie, údaje a podklady (či už technickej
  alebo finančnej povahy, týkajúce sa alebo majúce povahu práv duševného
  vlastníctva akékoľvek druhu) poskytnuté zverejňujúcou stranou, alebo jej
  zástupcami, prijímajúcej strane, alebo jej zástupcom, ktoré sa týkajú technológie,
  produktov, vynálezov, obchodných alebo finančných modelov, prevádzky, služieb,
  metód, systémov, procesov, plánov alebo zámerov, know-how, práv z dizajnu,
  obchodného tajomstva, marketingových, obchodných alebo finančných
  záležitostí zverejňujúcej strany (ďalej len „Dôverné informácie“).
  8.2 Strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, najmä tieto
  nesmú oznámiť alebo inak sprístupniť tretej osobe, s výnimkou
  predchádzajúceho písomného súhlasu zverejňujúcej strany a sú povinné prijať
  opatrenia na znemožnenie ich sprístupnenia tretím osobám. Okrem toho Strany
  sú povinné zabezpečiť, že Dôverné informácie nebudú používať a využívať
  akýmkoľvek iným spôsobom ako na účel vyplývajúci z tejto Zmluvy a tiež, že
  nebudú kopírovať ani inak uchovávať Dôverné informácie okrem prípadov
  nevyhnutne potrebných pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.
  8.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách podľa 8.2 sa
  nevzťahuje na akékoľvek Dôverné informácie, ktoré/o ktorých:
  (i) sú alebo sa stanú verejne známe a dostupné inak ako v dôsledku
  porušenia Zmluvy prijímajúcou stranou; alebo
  (ii) boli alebo sa stali prístupnými prijímajúcej strane bez požiadavky
  dôvernosti od osoby, ktorá podľa vedomosti prijímajúcej strany, nie je
  – 14 –
  viazaná záväzkom mlčanlivosti voči zverejňujúcej strane ani inak
  obmedzená v sprístupňovaní informácií prijímajúcej strane; alebo
  (iii)mala k dispozícii prijímajúca strana oprávnene pred tým, ako jej boli
  sprístupnené zverejňujúcou stranou; alebo
  (iv)sú alebo boli nezávisle vyprodukované prijímajúcou stranou bez použitia
  Dôverných informácií; alebo
  (v) sa Strany dohodnú písomne, že nie sú dôverné alebo môžu byť
  sprístupnené.
  8.4Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky Dôverné informácie, s ktorými príde do styku
  nad rámec činnosti pre Klienta, odovzdá Klientovi bez zbytočného odkladu
  a v čase, keď bude s Dôvernými informáciami Klienta sám nakladať, zabezpečí
  ich dostatočnú ochranu pred akoukoľvek stratou, zničením, odcudzením,
  neoprávneným prístupom, náhodným poškodením či iným neoprávneným
  používaním alebo spracovaním. V rovnakom rozsahu platí záväzok aj pre Klienta.
  8.5 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách trvá bez ohľadu na
  dobu trvania Zmluvy, t. j. aj po zániku Zmluvy.
  9. Komunikácia a technická podpora
  9.1 Komunikácia medzi Poskytovateľom a Klientom prebieha prioritne v
  elektronickej forme prostredníctvom e-mailov oznámených Stranami pri
  uzavretí Zmluvy. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude
  Klient alebo Poskytovateľ uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť
  urobené písomne a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej Strane,
  a to najmä pokiaľ ide o právne úkony týkajúce sa zániku Zmluvy. Pre tieto účely
  sú Strany oprávnené zasielať písomnosti na adresu, ktorá bola ako posledná
  oznámená druhej Strane. Tým nie je dotknuté právo zasielať písomnosti na
  adresu sídla Strany, ktorá je zverejnená vo verejných registroch (napr. Obchodný
  register, živnostenský register, atď.).
  9.2 Poskytovateľ zabezpečuje technickú podporu k Aplikácii prostredníctvom
  e-mailu: podpora@Zooza.sk.
  10. Spoločné a záverečné ustanovenia
  10.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že nemá vedomosť o žiadnych dodatočných
  distribučných kanáloch a prípadných pridružených programoch, prostredníctvom
  ktorých môže Poskytovateľ uvádzať tovar alebo služby ponúkané Klientom.
  10.2 Akékoľvek navrhované zmeny týchto VOP je Poskytovateľ povinný oznámiť
  Klientovi e-mailom alebo inou vhodnou formou. Navrhované zmeny nesmú byť
  vykonané pred uplynutím lehoty na oznámenie, ktorá je 15 dní od dátumu, kedy
  Poskytovateľ oznámil Klientovi navrhované zmeny. Dlhšia lehota na oznámenie
  môže byť poskytnutá zo strany Poskytovateľa v prípade, ak je to potrebné na to,
  aby mohol Klient vykonať technické alebo obchodné úpravy s cieľom prispôsobiť
  sa zamýšľaným zmenám. Klient je oprávnený vypovedať Zmluvu
  – 15 –
  s Poskytovateľom pred uplynutím lehoty na oznámenie, pričom takéto
  vypovedanie Zmluvy nadobúda účinnosť 15. deň od prijatia oznámenia podľa
  prvej vety. Klient je oprávnený buď písomným vyhlásením alebo výslovným
  prejavom vôle potvrdzujúcim súhlas vzdať sa uplatnenia lehoty na oznámenie
  uvedenej vyššie, a to kedykoľvek od prijatia oznámenia. Predloženie nových
  produktov alebo služieb prostredníctvom Aplikácie počas lehoty na oznámenie sa
  považuje za výslovný prejav vôle potvrdzujúci súhlas vzdať sa uplatnenia lehoty na
  oznámenie, okrem prípadu, keď je táto lehota v osobitných prípadoch dlhšia ako
  15 dní. V takýchto prípadoch nedôjde k automatickému vzdaniu sa lehoty na
  oznámenie, ak Klient predloží nové produkty alebo služby.
  10.3 Lehota na oznámenie uvedená v bode 10.2 sa neuplatní, ak Poskytovateľ:
  (i) podlieha zákonnej alebo regulačnej povinnosti, ktorá od neho vyžaduje, aby
  zmenil VOP takým spôsobom, ktorý neumožňuje dodržať lehotu na
  oznámenie podľa bodu 10.2,
  (ii) musí výnimočne zmeniť VOP v snahe čeliť nepredvídanému
  a bezprostrednému nebezpečenstvu v súvislosti s ochranou Aplikácie,
  Klienta alebo Používateľov pred podvodom, malvérom, spamom, porušením
  ochrany údajov alebo inými kybernetickými rizikami.
  10.4 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby totožnosť Klienta, ktorý poskytuje
  produkty alebo služby prostredníctvom Aplikácie, bola zreteľne viditeľná.
  10.5 Poskytovateľ je oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie
  Služieb Klientovi len za podmienok uvedených v týchto VOP, pričom poskytne
  Klientovi na trvalom nosiči odôvodnenie, a to v prípade obmedzenia alebo
  pozastavenia Služieb pred nadobudnutím účinnosti alebo v okamihu
  nadobudnutia účinnosti tohto obmedzenia alebo pozastavenia a v prípade
  ukončenia poskytovania Služieb najmenej tridsať (30) dní pred nadobudnutím
  účinnosti tohto ukončenia poskytovania Služieb. Uvedená lehota sa neuplatní, ak
  Poskytovateľ:
  (i) podlieha zákonnej alebo regulačnej povinnosti, ktorá od neho vyžaduje,
  aby ukončil poskytovanie Služieb Klientovi takým spôsobom, ktorý mu
  neumožňuje dodržať uvedenú lehotu na oznámenie,
  (ii) uplatňuje právo na ukončenie poskytovania Služieb z naliehavého dôvodu
  podľa slovenského práva, ktoré je v súlade s právom EU; za naliehavý dôvod
  sa v zmysle tohto bodu budú vždy považovať dôvody podľa bodu 6.3 týchto
  VOP,
  (iii) vie preukázať, že Klient opakovane porušil tieto VOP.
  10.6 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom výslovne neupravené týmto
  VOP sa riadia právom Slovenskej republiky, a to najmä zák. č. 513/1991 Z. z.
  Obchodný zákonník, zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov a právom EÚ, a to Nariadením (EÚ) 2019/1150
  o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online
  sprostredkovateľských služieb a tiež GDPR.
  10.7 Všetky spory, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti so Zmluvou, sa Strany
  zaväzujú prioritne riešiť mimosúdnou cestou. Strany sú v každom prípade
  – 16 –
  oprávnené riešiť uvedené spory súdnou cestou, pričom výhradnú právomoc pri
  rozhodovaní akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy, vrátane zmlúv s ňou
  súvisiacich, budú mať súdy Slovenskej republiky.
  10.8 Tieto VOP odo dňa nadobudnutia ich účinnosti v plnom rozsahu nahrádzajú
  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PROJEKTY účinné od 1.8.2022. Právo
  vypovedať Zmluvu v zmysle bodu 10.2 VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH
  PODMIENOK PRE PROJEKTY tým nie je dotknuté.
  10.9 Zmeny a dodatky k týmto VOP alebo Zmluve budú platné iba vtedy, pokiaľ
  budú oboma Stranami schválené písomnou formou. Akékoľvek zmeny týchto
  VOP nemajú vplyv na individuálne dojednania dohodnuté písomne medzi
  Stranami, ktoré majú prednosť pred týmito VOP.
  10.10 Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP.
  10.11 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15.2.2023.
  Pezinok 1.2.2023
  Zooza s. r. o.
  – 17 –