Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

podľa čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“)


 • Úvodné ustanovenia

 

 1.  Spoločnosť Zooza s. r. o. so sídlom Horská 1311/12, Partizánske 958 06, IČO: 55 083 218, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 44567/R (ďalej len „Zooza s. r. o.“) vydáva tieto Podmienky spracúvania osobných údajov („Podmienky“ alebo „Zmluva“) formou prílohy k Všeobecným obchodným podmienkam pre projekty („VOP“), ktoré upravujú zmluvné vzťahy s podnikateľmi, do ktorých Zooza s. r. o. vstupuje v súvislosti s používaním internetovej aplikácie pod názvom Zooza.
 2. Poskytovateľom služieb spojených s používaním aplikácie Zooza a zmluvnou stranou tejto Zmluvy je Zooza s. r. o. (ako je definovaný vyššie), a to na základe Zmluvy o používaní aplikácie Zooza a poskytovaní služieb.  
 3. VOP sú dostupné na www.zooza.sk.
 4. Na základe VOP a Zmluvy o používaní aplikácie Zooza a poskytovaní služieb („Hlavná zmluva“) táto Zmluva upravuje práva a povinnosti medzi spoločnosťou Zooza s. r. o. ako sprostredkovateľom („Sprostredkovateľ“) a Klientom ako prevádzkovateľom („Prevádzkovateľ“) osobných údajov, a to v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v aplikácii Zooza.
 5. Služby poskytované na základe Hlavnej zmluvy zahŕňajú činnosti, ktorých súčasťou je spracúvanie osobných údajov v mene Prevádzkovateľa, a to podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a ďalších pokynov Prevádzkovateľa.
 6. V záujme zabezpečiť ochranu osobných údajov a splniť si zákonné povinnosti vyplývajúce z  Nariadenia a § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o OOU“), Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ sú v zmysle čl. 28 Nariadenia povinní uzatvoriť písomnú zmluvu alebo iný právny akt podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorý zaväzuje Sprostredkovateľa voči Prevádzkovateľovi, a ktorým sa stanovujú náležitosti uvedené v čl. 28 ods. 3, ods. 4 Nariadenia, pričom tieto Podmienky plnia účel uvedenej písomnej zmluvy alebo iného právneho aktu v zmysle vyššie uvedeného.  


 • Predmet a doba spracúvania osobných údajov

 

 1. Sprostredkovateľ bude pre Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal alebo získa v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, alebo ktoré pre Prevádzkovateľa na tento účel získa Sprostredkovateľ, a to v rámci plnenia záväzkov Sprostredkovateľa z Hlavnej zmluvy.
 2. Predmetom tejto Zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov v súlade s čl. 28 Nariadenia a § 34 zákona o OOU za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve.
 3. Sprostredkovateľ je poverený spracúvať osobné údaje odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy po dobu trvania Hlavnej zmluvy. Tým nie je dotknutý čl. 11 tejto Zmluvy. 1. Povaha a účel spracúvania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa, aby pre neho spracúval osobné údaje na nasledovný účel:  
 1. registrácia do kurzov a/alebo nákup produktov ponúkaných Prevádzkovateľom,
 2. spravovanie kurzov usporiadaných Prevádzkovateľom a/alebo e-shopu Prevádzkovateľa,
 3. vytváranie účtov a prístupov v aplikácii Zooza,
 4. sprostredkovanie platobnej brány,
 5. evidencia a zasielane faktúr,
 6. ďalšie účely vyplývajúce z Hlavnej zmluvy.
 1.  Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracúvania. Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi výlučne také spracovateľské operácie, ktoré vedú k dosiahnutiu účelu spracúvania. Sprostredkovateľ je najmä oprávnený osobné údaje získavať, triediť, usporadúvať, zoraďovať, premiestňovať, prehliadať, vyhľadávať, uchovávať, aktualizovať, vymazať alebo likvidovať.

 

 1. Kategórie dotknutých osôb a rozsah osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov nasledovných dotknutých osôb:
 1. používatelia aplikácie Zooza na internetovej stránke Prevádzkovateľa, a to zákazníci, klienti, potenciálni zákazníci a klienti Prevádzkovateľa, zamestnanci, spolupracujúce osoby, bývalí zamestnanci a bývalé spolupracujúce osoby Prevádzkovateľa, ktorým bol vytvorený účet v aplikácii Zooza,
 2. iné dotknuté osoby, ktorých spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom plnenia Hlavnej zmluvy alebo ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.
 1. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľom alebo priamo dotknutou osobou, a to v rozsahu nevyhnutnom na splnenie predmetu tejto Zmluvy, Hlavnej zmluvy a zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať najmä nasledovné osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o platbe (IČO, DIČ, IČ DPH, IBAN), e-mailová adresa, tel. číslo, IP adresa, cookies.
 2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať aj iné osobné údaje dotknutých osôb, pokiaľ je ich spracúvanie nevyhnutné vzhľadom na účel, na ktorý sa spracúvajú, a to v závislosti na využívanej funkcionalite aplikácie Zooza. 
 3. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude spracúvať iba osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
 4. V prípade, že Prevádzkovateľ Sprostredkovateľovi poskytne alebo Sprostredkovateľovi budú inak v súvislosti s činnosťou pre Prevádzkovateľa sprístupnené aj iné osobné údaje dotknutých osôb, alebo Sprostredkovateľovi budú poskytnuté osobné údaje iných dotknutých osôb, je Sprostredkovateľ povinný spracúvať a chrániť tieto osobné údaje v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Nariadenia, zákona o OOU alebo z tejto Zmluvy. 

 • Odmena 

 

 1. Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ sa dohodli, že Sprostredkovateľ za spracúvanie osobných údajov v súlade s touto Zmluvou nemá nárok na osobitnú odmenu, resp. táto odmena je zahrnutá v cene za poskytované Služby podľa Hlavnej zmluvy.


 • Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Sprostredkovateľ je pri spracúvaní osobných údajov povinný postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby spracúvanie bolo v súlade s Nariadením a Zákonom o OOU. 
 2. Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe poverenia Sprostredkovateľa, sú povinní riadiť sa pri spracúvaní osobných údajov na základe tejto Zmluvy pokynmi Prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva EÚ alebo práva, ktorým sa riadi táto Zmluva. Pokyny musia byť udeľované v súlade s touto Zmluvou a ide najmä o pokyny na vymazanie, zmenu, alebo iné nakladanie s osobnými údajmi.  
 3. Prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia a zákona o OOU a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.
 4. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje najmä v súlade s touto Zmluvou, Hlavnou zmluvou, Nariadením a zákonom o OOU. 
 5. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; Sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Prevádzkovateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
 6. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade so základnými zásadami spracúvania osobných údajov, pričom: 
 1. osobné údaje môže spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby;
 2. osobné údaje môže získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom;
 3. spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný za účelom, na ktorý sa spracúvajú;
 4. osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované;
 5. osobné údaje musí uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú;
 6. osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 1. Sprostredkovateľ je povinný po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa kapitoly III Nariadenia druhej hlavy druhej časti zákona o OOU. 
 2. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43 zákona o OOU, 32 až 36 Nariadenia, týkajúcich sa bezpečnosti spracúvania, oznámenia porušenia ochrany osobných údajov, posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov a predchádzajúcej konzultácie, s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.  
 3. Sprostredkovateľ poskytne v čase získavania osobných údajov dotknutej osobe informácie podľa § 19 zákona o OOU a § 13 Nariadenia, a to na základe informačného dokumentu, ktorý na tento účel vypracoval Prevádzkovateľ a poskytol Sprostredkovateľovi. Za poskytnutie informácií dotknutým osobám zodpovedá Prevádzkovateľ. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť pri uplatňovaní práv dotknutej osoby v zmysle § 21 až 28 a 41 zákona o OOU a v zmysle kapitoly III a čl. 34 Nariadenia. Prípadné uplatnenie práv dotknutou osobou je Sprostredkovateľ povinný oznámiť bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi, ktorý žiadosť vybaví, príp. ak je to účelné, poverí vybavením žiadosti Sprostredkovateľa. 
 4. Len čo pominie účel, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, alebo na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 17 Nariadenia, je Sprostredkovateľ povinný na základe pokynov Prevádzkovateľa vykonať likvidáciu osobných údajov alebo tieto osobné údaje Prevádzkovateľovi odovzdať. 
 5. Sprostredkovateľ je povinný viesť záznam o kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene Prevádzkovateľa v súlade s § 37 zákona o OOU a čl. 30 ods. 2 Nariadenia. 
 6. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom Prevádzkovateľa porušuje Zákon o OOU, Nariadenie, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.


 • Bezpečnosť spracúvania

 

 1. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 2. Sprostredkovateľ je povinný prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä:
 1. pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,
 2. zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania osobných údajov,
 3. proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,
 4. proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov,
 1. Sprostredkovateľ je povinný pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania osobných údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení, najmä vo forme pseudonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov a dodržiavanie základných zásad podľa § 6 až 12 zákona o OOU a čl. 5 Nariadenia. 
 2. Sprostredkovateľ je povinný zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.
 3. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa § 39 až 43 zákona o OOU a 32 až 36 Nariadenia s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.
 4. Sprostredkovateľ je povinný pri spracúvaní osobných údajov neautomatizovanými prostriedkami najmä:
 1. neumožniť tretím osobám prístup k osobným údajom,
 2. neponechávať listiny obsahujúce osobné údaje voľne dostupné mimo uzamykateľných priestorov, príp. mimo uzamykateľných skríň a zásuviek, 
 3. odkladať listiny obsahujúce osobné údaje do uzamykateľných skríň alebo zásuviek, 
 4. pri tlači dokumentov obsahujúcich osobné údaje dbať na to, aby k nim nemali prístup tretie osoby,
 5. uzamykať skrine, zásuvky a miestnosti, v ktorých sa nachádzajú listiny obsahujúce osobné údaje. 
 1. Sprostredkovateľ je povinný pri spracúvaní osobných údajov automatizovanými prostriedkami najmä:
 1. umiestniť prostriedky na spracúvanie osobných údajov (najmä PC, notebooky, pamäťové média a pod.) v uzamykateľných priestoroch,
 2. dbať na to, aby tretie osoby nemali prístup do prostriedkov na spracúvanie osobných údajov, najmä aby tieto boli zabezpečené heslom a aby ich poverená osoba neponechala na verejne prístupnom mieste,
 3. zabezpečiť technické prostriedky antivírusovou ochranou,
 4. nepoužívať verejné komunikačné systémy a nesťahovať programy z internetu.
 1. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ňom dozvedel. 
 2. Oznámenie podľa odseku 7.8 tohto článku musí obsahovať najmä:
 1. opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,
 2. kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií,
 3. opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
 4. opis opatrení prijatých alebo navrhovaných Prevádzkovateľom  na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.
 1. Sprostredkovateľ je povinný zaviesť a zdokumentovať prijaté a vykonané technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením a zákonom o OOU.
 2. Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov Prevádzkovateľa s výnimkou, keď sa to od nej vyžaduje podľa práva EÚ alebo práva členského štátu.

 

 1. Poverenie ďalšieho sprostredkovateľa

  

 1. Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa do spracovateľských operácií tak, ako sú upravené v tejto Zmluve, Nariadení a zákone o OOU. 
 2. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ týmto udeľuje Sprostredkovateľovi všeobecný písomný súhlas na poverenie ďalšieho sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov. 
 4. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať Prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa alebo jeho nahradení, a to zaslaním oznámenia prostredníctvom elektronickej pošty na email Prevádzkovateľa oznámený Sprostredkovateľovi. Voči uvedeným zmenám má Prevádzkovateľ právo namietať.
 5. Ak Sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene Prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo prostredníctvom iného právneho úkonu je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov ako sú ustanovené v tejto Zmluve alebo v inom právnom úkone medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tejto Zmluvy, Nariadenia a zákona o OOU. Zodpovednosť voči Prevádzkovateľovi nesie Sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.


 • Mlčanlivosť

 

 1. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto Zmluvy a spracúvaní osobných údajov na základe poverenia Prevádzkovateľa. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení účinnosti tejto Zmluvy.
 2. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť informácií, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona.


 •  Audit

 

 1. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Nariadenia a Zákona o OOU. 
 2. Sprostredkovateľ je povinný umožniť Prevádzkovateľovi vykonanie audiu ochrany osobných údajov a tiež umožniť vykonanie kontroly zo strany Prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril Prevádzkovateľ a v rámci vykonávania týchto činností poskytnúť potrebnú súčinnosť.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať audit ochrany osobných údajov a kontrolu: 
 1. v prípade podozrenia z porušenia tejto Zmluvy, Nariadenia alebo zákona o OOU,
 2. v prípade narušenia bezpečnosti údajov,
 3. v prípade žiadosti dotknutej osoby podľa zákona o OOU, resp. Nariadenia. 
 1. Prevádzkovateľ je povinný informovať o termíne vykonania auditu alebo kontroly Sprostredkovateľa oznámením zaslaným poštou alebo elektronickou poštou, a to minimálne 7 dní vopred. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu termín auditu alebo kontroly potvrdiť alebo navrhnúť iný termín tak, aby sa audit uskutočnil najneskôr do 14 dní odo dňa zaslania oznámenia. Pokiaľ Sprostredkovateľ termín auditu alebo kontroly nepotvrdí, má sa za to, že Prevádzkovateľ s termínom súhlasí. 
 2. Audit alebo kontrola sa uskutoční v sídle, príp. prevádzke Sprostredkovateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom mieste vykonania auditu. 
 3. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovednej osoby, príp. inej osoby poverenej agendou ochrany osobných údajov a ďalších osôb potrebných pre poskytnutie kompletných informácií o ochrane osobných údajov.


 •  Trvanie Zmluvy
 1.  Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť ku dňu uzatvorenia Hlavnej zmluvy a zaniká okamihom zániku Hlavnej zmluvy, ak ďalej v tejto Zmluve nie je uvedené inak. 
 2. Pred skončením trvania Hlavnej zmluvy môže táto Zmluva zaniknúť:
 1. dohodou zmluvných strán v písomnej forme,
 2. výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
 3. odstúpením od Zmluvy.
 1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť v písomnej forme a doručená druhej zmluvnej strane poštou alebo elektronickou poštou na emailovú adresu oznámenú druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Sprostredkovateľ porušil povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, Nariadenia alebo zákona o OOU. Sprostredkovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Prevádzkovateľ trvá na spracúvaní osobných údajov Sprostredkovateľom podľa pokynov, aj keď ho Sprostredkovateľ v súlade s bodom 6.12 tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu informoval, že má za to, že sa pokynom Prevádzkovateľa porušuje Zákon o OOU, Nariadenie, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
 3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle bodu 4.1 len po dobu trvania tejto Zmluvy. 
 4. Po zániku tejto Zmluvy je Sprostredkovateľ povinný na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa všetky originály dokumentov v písomnej forme obsahujúce osobné údaje a všetky dokumenty v elektronickej forme obsahujúce osobné údaje, všetky scany dokumentov, evidencie, databázy a zálohy v rozsahu súvisiacom s predmetom tejto Zmluvy a Hlavnej zmluvy vymazať alebo vrátiť Prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie. Tie dokumenty v listinnej a elektronickej forme, ktoré neboli odovzdané Prevádzkovateľovi, je Sprostredkovateľ povinný bez zbytočného odkladu zlikvidovať.
 5. Rovnaké povinnosti ako podľa bodu 11.6 má Sprostredkovateľ aj v prípade ukončenia poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.  

 

 1.  Vyhlásenie zmluvných strán

 

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere Sprostredkovateľa postupoval v súlade s Nariadením a zákonom o OOU, pričom dbal na to, aby Sprostredkovateľ poskytol dostatočné záruky na prijatie technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa Nariadenia a zákona o OOU. 
 2. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že poskytuje dostatočné záruky na prijatie technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa tejto Zmluvy, Nariadenia a zákona o OOU. 
 1.  Právo na náhradu škody a zodpovednosť

 

 1. Sprostredkovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú spracúvaním osobných údajov, ak nesplnil povinnosti  podľa § 34 až 37, § 39, § 40 ods. 3, § 44, § 45, § 51 ods. 3 zákona o OOU alebo ak konal nad rámec alebo v rozpore s pokynmi Prevádzkovateľa, ktoré boli v súlade so zákonom o OOU.
 2. Sprostredkovateľ sa môže zbaviť zodpovednosti podľa ods. 1 tohto článku, ak preukáže, že vznik škody nezavinil.
 3. Pokiaľ Prevádzkovateľ uhradil náhradu škody v plnej výške v súlade s § 38 ods. 4 zákona o OOU, má právo žiadať od Sprostredkovateľa tú časť náhrady škody, ktorá zodpovedá jeho podielu zodpovednosti za škodu za podmienok uvedených v ods. 1 tohto článku. 1.  Záverečné ustanovenia

 

 1.  Právne vzťahy, záväzky, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, ako aj všetky dodatky k nej a tiež jej výklad sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom o OOU, zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a tiež Nariadením. 
 2.  Zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť akýkoľvek spor vzniknutý v súvislosti s plnením tejto Zmluvy prednostne zmierom. V prípade nedosiahnutia zmieru je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť uvedené spory súdnou cestou, pričom výhradnú právomoc pri rozhodovaní akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy, vrátane zmlúv s ňou súvisiacich, budú mať súdy Slovenskej republiky.
 3.  Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné urobiť len vo forme písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Rozsah spracúvaných osobných údajov podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy možno podľa funkcionality využívanej v aplikácii Zooza rozšíriť alebo inak zmeniť bez toho, aby bolo nutné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve alebo VOP.
 4.  Pojmy bližšie nedefinované v tejto Zmluve, avšak v nej uvedené, majú význam podľa VOP a Hlavnej zmluvy.
 5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, alebo jeho časť, je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, ako keby bola Zmluva uzavretá bez týchto neplatných ustanovení.
 6.  V prípade uzatvorenia tejto Zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je vyjadrením ich skutočnej vôle, ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, určité a zmluvnú voľnosť nemajú obmedzenú. 
 7.  Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.2.2023.Zooza s. r. o.