Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro projekty

  1. Úvodné ustanovenia
    1. Spoločnosť Zooza s. r. o. so sídlom Horská 1311/12, Partizánske 958 06, IČO: 55 083 218, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 44567/R (ďalej len „Poskytovateľ“) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre projekty, ktoré sa vzťahujú na zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a podnikateľmi v súvislosti s používaním webovej aplikácie Zooza (ďalej aj ako „Aplikácia“) a poskytovaním Služieb, ako sú tieto pojmy ďalej definované.

1.2. Pojmy použité v texte týchto VOP majú nasledovný význam:

(i) Aplikácia: webová aplikácia pod názvom Zooza obsahujúca administratívny systém Poskytovateľa, ktorej prevádzkovateľom je Poskytovateľ a prostredníctvom ktorej Poskytovateľ poskytuje svojim Klientom Služby; Aplikácia je prevádzkovaná vo forme webových stránok, dostupných na http://zooza.app,

(ii) Služba: akákoľvek služba ponúkaná a poskytovaná Poskytovateľom Klientovi v rámci Aplikácie alebo v súvislosti s jej používaním, a to najmä niektorá zo služieb uvedených v čl. 2 týchto VOP,

(iii) Klient: podnikateľ, ktorý uzatvorí Zmluvu s Poskytovateľom,

(iv) Zmluva: Zmluva o používaní aplikácie Zooza a poskytovaní služieb uzavretá medzi Poskytovateľom a Klientom, a to akoukoľvek formou vrátane listinnej, e-mailovej alebo elektronickej objednávky), a to dňom, v ktorý bolo potvrdenie prijatia objednávky doručené Klientovi zo strany Poskytovateľa; pre tento účel je Poskytovateľ oprávnený doručiť potvrdenie na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v objednávke. V prípade listinnej objednávky alebo e-mailovej objednávky, je Klient povinný uviesť aspoň údaje v rozsahu: druh a rozsah objednávanej služby, resp. dobu trvania poskytovania služby, označenie obchodného názvu Klienta, IČO, DIČ, IČ DPH (ak sú  dostupné), jeho sídlo, e-mailovú adresu a prípadne aj telefonický kontakt, a tiež webovú stránku/stránky (ak sú dostupné), na ktorých má byť Aplikácia implementovaná. V prípade elektronickej objednávky je Klient povinný správne vyplniť všetky povinné polia a odoslať objednávku. Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh Klienta na uzatvorenie Zmluvy o používaní aplikácie Zooza a poskytovaní služieb s Poskytovateľom a stáva sa pre Klienta záväznou okamihom doručenia Poskytovateľovi.

Zmluva je uzatvorená:

a) uzatvorením písomnej Zmluvy,

b) potvrdením elektronickej objednávky Klienta zo strany Poskytovateľa.

Poskytovateľ má právo návrh Klienta na uzatvorenie Zmluvy o používaní aplikácie Zooza a poskytovaní služieb odmietnuť, a to najmä z dôvodu:

a) dočasnej nedostupnosti poskytovaných služieb alebo nesplnenie podmienok pre poskytovanie Služieb zo strany Klienta,

b) ak ide o Klienta alebo o právneho nástupcu Klienta, ktorý v minulosti porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo VOP,

c) ak by realizácia objednávky bola v rozpore s obchodnou politikou Poskytovateľa,

d) ak by realizácia objednávky bola v rozpore s dobrými mravmi, verejným poriadkom alebo so zásadami poctivého obchodného styku.

Na uzatvorenie Zmluvy o používaní aplikácie Zooza a o poskytovaní služieb nemá Klient právny nárok.

(v) Strany: zmluvné strany Zmluvy, t. j. Poskytovateľ a Klient,

(vi) VOP: tieto Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov; neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj dokumenty prepojené s týmito VOP prostredníctvom príslušných odkazov,

(vii) GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

(viii) Používateľ: fyzická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Klientom a ktorá používa Aplikáciu prostredníctvom používateľského účtu.

1.3. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom, ktorý vznikol na základe Zmluvy, sa riadi:

(i) týmito VOP, dostupnými na: www.zooza.online,

(ii) Podmienkami spracúvania osobných údajov,

(iii) ďalšími dokumentami, na ktoré tieto VOP odkazujú,

(iv) príslušnými právnymi predpismi.

1.4. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od používateľov Aplikácie súhlas na spracúvanie osobných údajov, a to vždy ak osobné údaje používateľov nebude môcť spracúvať bez súhlasu, t. j. na niektorom z právnych základov podľa čl. 6 GDPR. Poskytovateľ môže vykonávať ďalšie práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z jeho postavenia ako prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Relevantné informácie o spracúvaní osobných údajov koncových používateľov, o prístupe k týmto údajom a podmienky ich spracúvania sú dostupné v Zásadách ochrany osobných údajov Poskytovateľa.

2. Prehľad Služieb a podmienky poskytovania Služieb

2.1. Poskytovateľ poskytuje Klientom v rámci Aplikácie alebo v súvislosti s jej používaním najmä nasledovné služby:

2.1.1. Implementácia a sprevádzkovanie Aplikácie na požadovaných webových stránkach Klienta;

2.1.2 Prístup Klienta do Aplikácie a využívanie funkcionalít Aplikácie uvedených nižšie v týchto VOP,

(i) možnosť vytvorenia klientskeho účtu/účtov vrátane prístupov s možnosťou regulácie prístupových práv a správy týchto účtov,

(ii) manažment lektorov a výpočet odmeny podľa hodinovej sadzby,

(iii) možnosť aktualizácie registračných údajov,

(iv) vkladanie informácií a prístup k týmto informáciám,

(v) vytvorenie používateľských účtov pre Používateľov, umožnenie spravovať tieto účty Používateľmi, umožnenie využívania príslušných Služieb Používateľmi,

(vi) spravovanie lokalít,

(vii) zdieľanie dokumentov s Klientami,

(viii) využívanie reportov;

2.1.3 Vytváranie ponuky na registrácie do kurzov:

(i ) umožnenie registrácie Používateľov,

(ii) vytvorenie profilu Používateľa s umožnením jednotlivým Používateľom prezerať históriu kurzov či zakúpených produktov, s prihlasovať sa na kurzy, odhlasovať sa z kurzov, vykonávať iný manažment kurzov alebo dochádzky, a/alebo komunikovať s Klientom, uhrádzať platby, prijímať zdieľané dokumenty a iné;

2.1.4. Administrácia pravidelných stretnutí a kurzov, administrácia Používateľov:

(i) prístup do databázy prihlásených Používateľov,

(ii) organizácia dochádzky prihlásených Používateľov,

(iii) odosielanie e-mailových pripomienok alebo hromadných správ, aj prostredníctvom SMS,

(iv) organizácia náhradných hodín, pokročilý manažment náhradných hodín,

(v) možnosť realizovať presuny medzi rôznymi skupinami,

(vi) možnosť meniť a aktualizovať údaje týkajúce sa Používateľov,

(vii) funkcia filter s možnosťou filtrovať vyhľadávanie Používateľov podľa zadaných kritérií,

2.1.5. Sprostredkovanie predaja produktov alebo iného kreatívneho (digitálneho) obsahu prostredníctvom objednávkového formulára:

(i) vytvorenie objednávkového formulára v Aplikácii a jeho prepojenie s webovou stránkou Klienta,

(ii) sprístupnenie zakúpeného obsahu Používateľom,

(iii) zaslanie potvrdenia o nákupe a o platbe, zasielanie faktúr Používateľom;

2.1.6. Sprostredkovanie platobnej brány;

2.1.7. Správa faktúr Klienta;

2.1.8. Využívanie hodnotení vzdelávania a získavanie spätnej väzby od zákazníkov na základe definovaných otázok

2.2. Poskytovanie Služieb Klientovi a využívanie Služieb Klientom sa realizuje prostredníctvom klientskeho účtu vytvoreného Klientom v Aplikácii. Za účelom využívania Služieb je Klient povinný vytvoriť registráciu v Aplikácii a svoj klientsky účet, a to vyplnením všetkých povinných polí a uvedením pravdivých, presných a úplných informácií. Bez vyplnenia povinných polí registračného formulára registráciu nie je možné dokončiť. Klient berie na vedomie, že podmienkou poskytovania Služieb je riadna registrácia Klienta a vytvorenie klientskeho účtu v Aplikácii. Bez uvedenej registrácie Služby nemôžu byť poskytnuté. Poskytovateľ preto nezodpovedá za nemožnosť využívania Služieb zo strany Klienta z dôvodu nevykonania alebo nesprávneho vykonania registrácie v Aplikácii. Klient je oprávnený vytvoriť svoj klientsky účet v Aplikácii najskôr v deň uzavretia Zmluvy. Klient má právo vytvárať ďalšie používateľské účty, a to najmä prístupy v súlade s týmito VOP.

2.3. Poskytovateľ začne poskytovať Služby bezodkladne po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

(i) uzatvorenie Zmluvy,

(ii) zaplatenie ceny za poskytované Služby, ak je Služba podľa Zmluvy a týchto VOP spoplatnená,

(iii) registrácia v Aplikácii a vytvorenie klientskeho účtu.

V prípade omeškania Klienta so splnením povinností podľa bodov vyššie sa o túto dobu omeškania predlžuje termín začatia poskytovania Služieb.

2.4. Uzavretím Zmluvy dáva Klient zároveň súhlas na implementáciu Aplikácie na webové stránky Klienta uvedené v objednávke, ktoré prevádzkuje. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a funkcionalitu webových stránok Klienta, na ktorých je Aplikácia v súlade so Zmluvou implementovaná a týmto ani za prípadnú nefunkčnosť Aplikácie spôsobenej v dôsledku nefunkčnosti príslušnej webovej stránky Klienta. Implementácia môže byť realizovaná v závislosti na dohode Zmluvných strán, a to buď Klientom samostatne alebo s podporou Poskytovateľa, alebo iným dohodnutým spôsobom. Klient berie na vedomie, že uvedená služba môže byť spoplatnená.

2.5. Za obsah ponúkaný na webových stránkach Klienta, s ktorými bola v súlade so Zmluvou a týmito VOP prepojená Aplikácia, nesie zodpovednosť výlučne Klient. Klient najmä je povinný zabezpečiť, aby ním ponúkaný obsah nespôsoboval ujmu tretím osobám alebo nevyvolával klamlivú predstavu o povahe produktov. Rovnako Klient v postavení prevádzkovateľa nesie zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť osobných údajov zadaných do Aplikácie Používateľmi. Tieto osobné údaje je povinný spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2.6. Poskytovateľ je oprávnený použiť informácie získané v súlade so Zmluvou na prípadné riešenie sporu s Klientom v súvislosti s porušením Zmluvy a týchto VOP.

2.7. Údaje alebo informácie poskytnuté Poskytovateľovi v súlade so Zmluvou a týmito VOP môžu byť verejne prístupné, a to po vzájomnej dohode Zmluvných strán. V prípade, ak Klient nebude reagovať na dopyt Poskytovateľa k zverejneniu príslušnej informácie alebo údaja ani v lehote sedem (7) dní, platí, že súhlas udelil.

2.8. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie Služieb Klientovi, ktorý opakovane (najmenej dva krát) alebo podstatne porušil Zmluvu. Právo Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy v súlade s týmito VOP tým nie je dotknuté.

2.9. Klient je oprávnený využívať Služby výlučne pre potreby svojej podnikateľskej činnosti.

2.10. Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ môže mať prístup k informáciám uvádzaným Klientom v jeho klientskom účte.

2.11. Klient prehlasuje a zaväzuje sa zabezpečiť, že:

a) s osobnými údajmi Používateľov, ktoré Klient alebo Používateľ vloží do Používateľského účtu, je Poskytovateľ oprávnený nakladať v rámci plnenia Zmluvy, v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

b) bude dodržiavať všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi Používateľov.

2.12. Klient berie na vedomie, že Služby v určenom rozsahu môžu byť poskytnuté Používateľovi len za nasledovných podmienok:

(i) Používateľ úspešne dokončil registráciu do svojho používateľského účtu, na základe čoho mu bol vytvorený používateľský účet v Aplikácii; registrácia a vytvorenie používateľského účtu sa realizuje na webovej stránke Klienta, s ktorou bola v súlade so Zmluvou a týmito VOP prepojená Aplikácia; potvrdením registrácie zo strany Poskytovateľa zároveň dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o používaní aplikácie Zooza a poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom;

(ii) Používateľ vyjadril pred vytvorením používateľského účtu svoj súhlas so „Všeobecnými obchodnými podmienkami pre používateľov“ a vzal na vedomie „Zásady ochrany osobných údajov Poskytovateľa“, prípadne ďalšie dokumenty uvedené v registračnom formulári, a to zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári,

(iii) ak Používateľ stratí prístup k svojmu používateľskému účtu, toto môže byť obnovené vygenerovaním jedinečného prihlasovacieho kľúča použitím e-mailu s prístupmi,

(iv) Používateľ je oprávnený využívať Služby v určenom rozsahu odo dňa registrácie a vytvorenia používateľského účtu,

(v) Používateľ je oprávnený využívať Služby výlučne len v rozsahu podľa „Všeobecných obchodných podmienok pre používateľov“ vydaných Poskytovateľom a zverejnených na stránke Poskytovateľa www.zooza.online.

2.13. Klient sa zaväzuje zabezpečiť, že Používatelia budú dodržiavať a plniť podmienky podľa bodu 2.12 týchto VOP a tiež, že Používateľ bude požívať Aplikáciu len pre svoju vlastnú potrebu, resp. pre potrebu realizácie zmluvného vzťahu s Klientom.

3. Podmienky používania Aplikácie

3.1. Podmienkou používania Aplikácie zo strany Klienta je jej implementácia na webovú stránku/stránky Klienta v súlade s bodom 2.4 VOP a vytvorenie registrácie Klienta podľa bodu 2.2 týchto VOP, a to na základe uzatvorenej Zmluvy. Predpokladom pre využívanie Aplikácie okrem podmienok uvedených v bode 3.1 je prístup k sieti internet a webovému prehliadaču.

3.2. Klient sa stáva používateľom Aplikácie vytvorením klientskeho účtu podľa bodu 2.2 týchto VOP. V prípade, ak si v rámci klientskeho účtu vytvorili so súhlasom Klienta svoje prístupy aj ďalšie osoby, alebo tieto im vytvoril priamo Klient, vzťahujú sa podmienky používania Aplikácie primerane aj na tieto osoby a Klient je povinný tieto osoby oboznámiť s podmienkami používania Aplikácie uvedenými v týchto VOP a zaviazať tieto osoby k ich dodržiavaniu.

3.3. Aplikácia nemá žiadne dodatočné požiadavky nad rámec požiadaviek samotného operačného systému na počítače, na ktorých bude používaná. Pre bezporuchovú prevádzku Aplikácie je potrebné zabezpečiť spoľahlivý hardvér. Je tiež nevyhnutné, aby mal počítač, na ktorom bude používaná Aplikácia, nainštalovaný a pravidelne aktualizovaný softvér proti vírusom, spajvéru a ostatným škodlivým softvérom. Poskytovateľ nezabezpečuje na počítačoch, na ktorých bude používaná Aplikácia, inštaláciu softvéru ani aktualizáciu softvéru proti vírusom, spajvéru a ostatným škodlivým softvérom.

3.4. Klient je oprávnený používať Aplikáciu výlučne len v spojení s využívaním Služieb a v súlade s týmito VOP a platnými právnymi predpismi. Klient nie je oprávnený využívať Aplikáciu na žiadne ďalšie účely ako na účely Zmluvy uvedené v týchto VOP.

3.5. Klient ďalej nie je oprávnený:

(i) automatizovane spracúvať údaje uvedené v Aplikácii ani inak obdobným spôsobom využívať databázu Poskytovateľa nad rámec rozsahu potrebného na naplnenie účelu Zmluvy,

(ii) pokúšať sa pristupovať do častí Aplikácie, ku ktorým mu nebol výslovne udelený prístup zo strany Poskytovateľa,

(iii) z vygenerovaných e-mailov či formulárov alebo iných výstupov, ktoré Poskytovateľ poskytuje, odstraňovať alebo meniť akékoľvek ochranné známky, obchodné značky, názov Poskytovateľa alebo názov Aplikácie,

(iv) pokúšať sa prihlásiť do Aplikácie ako iný používateľ Aplikácie alebo iná osoba alebo inak poškodzovať ďalších používateľov Aplikácie alebo iné osoby,

(v) žiadnym spôsobom poškodzovať Poskytovateľa jeho dobrú povesť a/alebo dobré meno,

(vi) prostredníctvom Aplikácie propagovať služby iných osôb, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú v konkurenčnom vzťahu k Poskytovateľovi,

(vii) v rámci používania Aplikácie a/alebo v súvislosti s ním správať sa v rozpore s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nesmie:

i. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

ii. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

iii. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

iv. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovanou spoločenskou morálkou a etikou; propagovať detskú pornografiu,

v. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

vi. odosielať príspevky s erotickým obsahom,

vii. otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,

viii. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám,

ix. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe

x. brániť v diskusii na stránke ostatným používateľom Aplikácie, prípadne ju narúšať alebo obťažovať ostatných používateľov Aplikácie.

3.6. Klient je povinný:

(i) oznámiť Poskytovateľovi všetky bezpečnostné nedostatky Aplikácie, o ktorých sa dozvedel,

(ii) v rámci svojho klientskeho účtu zriadiť pre každého svojho zamestnanca alebo inú oprávnenú osobu samostatný používateľský účet (tzv. prístup) a nastaviť pre takýto účet jedinečné prihlasovacie údaje,

(iii) zabrániť akémukoľvek zdieľaniu prihlasovacích údajov medzi zamestnancami Klienta alebo inými osobami, ktorým bol vytvorený prístup do Aplikácie.

3.7. Klient vyhlasuje, že:

(i) je spôsobilý na právne úkony a bol založený a/alebo podniká v súlade s platnými právnymi predpismi,

(ii) jeho schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z týchto VOP nie je v žiadnom rozsahu dotknutá,

(ii) nemal vytvorený používateľský účet v Aplikácii, ktorý by bol zo strany Poskytovateľa zrušený z dôvodu používania Aplikácie v rozpore so Zmluvou alebo právnymi predpismi.

3.8. Za správnosť a aktuálnosť registračných údajov uvedených v klientskom účte ako aj všetkých informácií vložených do Aplikácie v rámci jej používania, zodpovedá Klient. Klient je povinný po každej zmene registračných údajov tieto bezodkladne aktualizovať vo svojom klientskom účte. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať obsah akejkoľvek informácie uvedenej Klientom v rámci používania Aplikácie, najmä je oprávnený upozorniť Klienta na porušenie bodu 3.5 a týchto VOP, požadovať okamžitú nápravu alebo takéto informácie odstrániť z Aplikácie, a to bez súhlasu Klienta a bez jeho predchádzajúceho upozornenia. Tým nie je dotknuté právo Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy podľa týchto VOP a ani prípadný nárok na náhradu škody spôsobenej takýmto porušením.

3.9. Klientsky účet je chránený prihlasovacím e-mailom a špecifickým identifikačným číslom, tzv. tokenom – unikátnym pre konkrétny email. Klient zodpovedá za dôvernosť svojich prihlasovacích údajov a za bezpečnosť počítačového systému, ktorý používa pri používaní Aplikácie. K povinnosti chrániť prihlasovacie údaje je Klient povinný zaviazať aj všetky osoby, ktoré si s jeho súhlasom vytvorili v rámci klientskeho účtu svoj prístup, alebo ktorým takýto prístup vytvoril priamo Klient. V opačnom prípade zodpovedá za dôvernosť prihlasovacích údajov aj týchto osôb. Poskytovateľ nezodpovedá za používanie prihlasovacích údajov Klienta, používanie klientskeho účtu alebo prístupu/prístupov, za obsah klientskeho účtu alebo prístupov ani za aktivity v rámci klientskeho účtu alebo prístupov, ktoré sú výsledkom zneužitia prihlasovacích údajov. V prípade, ak sa Klient alebo osoba, ktorá so súhlasom Klienta zriadila svoj prístup, domnieva, že dôvernosť prihlasovacích údajov mohla byť ohrozená, sú povinní o tom bezodkladne informovať Poskytovateľa a to na e-mailovej adrese thanks@zooza.online. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov Klienta alebo osôb, ktorým bol zriadený prístup do Aplikácie, ani za akúkoľvek prípadnú ujmu alebo nároky tretích osôb, ktoré vznikli v dôsledku porušenia vyššie uvedených povinností.

3.10. Klient berie na vedomie, že údaje a informácie obsiahnuté v klientskom účte Klienta sa nachádzajú na serveroch EÚ, pričom tieto údaje je možné zobraziť na akomkoľvek médiu, prostredníctvom ktorého je možné prihlásiť sa do svojho klientskeho účtu v rámci Aplikácie. Pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu týchto údajov, bod 3.9 týchto VOP platí primerane.

3.11. Klientsky účet je možné jednostranne zrušiť za nasledovných podmienok:

(i) Klient je oprávnený kedykoľvek bezplatne zrušiť svoj klientsky účet a to prostredníctvom kontaktovania podpory na thanks@zooza.online.

(ii) Poskytovateľ je oprávnený zrušiť klientsky účet kedykoľvek po predchádzajúcom upozornení Klienta, ak:

i. je tu niektorý z dôvodov pre odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa,

ii. sa Klient využívajúci predplatné Služieb “Zadarmo” neprihlásil na svoj klientsky účet dlhšie ako 6 mesiacov od posledného prihlásenia,

iii. je Klient v omeškaní s úhradou predplatného dlhšie ako tri (3) mesiace.

3.12. Poskytovateľ je povinný svoj úmysel zrušiť klientsky účet z dôvodov podľa bodu 3.11 bod (ii) týchto VOP oznámiť Klientovi prostredníctvom e-mailu, a to najmenej tri (3) pracovné dni vopred.

3.13. Klient berie na vedomie, že zrušenie klientskeho účtu je nezvratné. Bod 6.8 týchto VOP tým však nie je dotknutý. Klient nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Poskytovateľa v súvislosti so zrušením klientskeho účtu.

3.14. Zrušením klientskeho účtu zo strany Klienta alebo Poskytovateľa zároveň dochádza k zrušeniu Zmluvy v súlade s bodom 6.2 písm. d) týchto VOP bez nároku na kompenzáciu. Zrušením klientskeho účtu nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na zaplatenie ceny v zmysle týchto VOP za Služby, ktoré boli Klientovi poskytnuté do okamihu zrušenia účtu.

3.15. Zrušením klientskeho účtu zároveň dochádza k ukončeniu spracúvania osobných údajov fyzických osôb na strane Klienta a osobných údajov Používateľov, ktoré Poskytovateľ spracúva v súlade s týmito VOP v postavení sprostredkovateľa.

3.16. Súčasťou Aplikácie je aj prevádzkovanie databázy Klientov a Používateľov, a to v súlade s týmito VOP a pre účely realizácie zmluvných vzťahov s Klientom a Používateľom.

4.Licencia a autorské práva

4.1  Uzavretím Zmluvy a dokončením registrácie v Aplikácii v súlade s týmito VOP udeľuje Poskytovateľ Klientovi zároveň nevýhradnú, neprevoditeľnú licenciu na používanie Aplikácie (ďalej len „Licencia“), a to výlučne:

(i) pre účely vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto VOP,

(ii) v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu podľa bodu (i) vyššie,

(iii) v súvislosti s predmetom podnikateľskej činnosti Klienta,

(iv) v rozsahu funkcionalít Aplikácie, ktoré boli Klientovi na základe Zmluvy sprístupnené,

(v) pre územie Európskej únie,

(vi) na dobu trvania Zmluvy.

4.2    Licenčnou zmluvou Klient nenadobúda žiadne vlastnícke ani iné práva k Aplikácii ani k žiadnej jej časti. Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva, ktoré Klientovi neboli výslovne udelené.

4.3    Klient nie je oprávnený použiť Aplikáciu inak ako v súlade s týmito VOP, najmä je zakázané:

(i) zasahovať do technického alebo vecného obsahu Aplikácie,

(ii) Aplikáciu akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať alebo ďalej technicky spracovať,

(iii) poskytovať, predávať, prenajímať, prenášať ani distribuovať akúkoľvek časť Aplikácie;

(iv) obchádzať, vypínať alebo inak rušiť funkcie súvisiace s bezpečnosťou Aplikácie, ktoré bránia alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu alebo ktoré vynucujú obmedzenia používania Aplikácie;

(v) prezerať, kopírovať, modifikovať a/alebo dešifrovať zdrojový kód Aplikácie;

(vi) kopírovať, upravovať, prekladať, opravovať, vylepšovať, meniť alebo vytvárať akékoľvek odvodené diela Aplikácie a/alebo akejkoľvek jej časti;

(vii) používať akékoľvek automatizované prostriedky na prístup alebo monitorovanie Aplikácie na akýkoľvek účel;

(viii) podniknúť akékoľvek kroky, ktoré ukladajú alebo môžu uložiť neprimeranú záťaž na infraštruktúru Aplikácie;

(ix) zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do integrity alebo riadneho fungovania Aplikácie alebo akýchkoľvek súvisiacich činností;

(x) odstrániť, vymazať, zakryť alebo pozmeniť upozornenia týkajúce sa identifikácie, autorských práv alebo iných vlastníckych práv pripojených k Aplikácii,

(xi) používať alebo zobrazovať logá alebo ochranné známky Aplikácie;

(xii) používať Aplikáciu na vývoj konkurenčnej služby alebo produktu;

(xiii) používať Aplikáciu na odosielanie nevyžiadaných alebo nepovolených oznámení; a/alebo

(xiv) používať Aplikáciu v rozpore s týmito VOP a/alebo právnymi predpismi.

4.4    Klient je povinný získať potrebné licencie na použitie všetkých diel poskytovaných alebo prezentovaných na internetových stránkach Klienta, ktorých predaj alebo prezentácia je v súlade s týmito VOP sprostredkovaný prostredníctvom Aplikácie, resp. ktoré budú v súvislosti s poskytovaním Služieb zo strany Poskytovateľa použité. Klient je zároveň povinný uhradiť príslušnú odmenu za poskytnutie týchto licencií ako aj všetky ďalšie náklady s tým spojené. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie autorských ani iných práv tretích osôb v súvislosti s používaním Aplikácie. Klient sa zaväzuje nahradiť Poskytovateľovi všetky škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatňovaním nárokov tretích osôb vrátane dotknutých osôb, a to v súvislosti s realizáciou Zmluvy a/alebo používaním Aplikácie. Uvedené platí aj pre prípad akýchkoľvek médií vložených zo strany Klienta do Aplikácie ako aj sprístupňovania digitálneho obsahu Používateľom a s tým súvisiaceho porušenia práv tretích osôb.

4.5    Tieto VOP žiadnym spôsobom nezasahujú ani nemajú v úmysle kontrolovať akékoľvek práva duševného vlastníctva patriace Klientovi. Poskytovateľ je oprávnený použiť logo, ochrannú známku alebo obchodnú značku Klienta výlučne len na účely realizácie zmluvného vzťahu s Klientom na základe Zmluvy.

5. Cena, platobné podmienky a náhradné plnenie

5.1. Poskytovateľ poskytuje Služby spravidla za odplatu.

5.2. Za poskytnutie Služieb je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu podľa platného Cenníka, dostupného na www.zooza.online, a to na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, ktorá je splatná okamžite (v prípade platby platobnou kartou) alebo v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Klient súhlasí s vystavením a zaslaním faktúry v elektronickej forme. Aktuálna a platná cena za poskytované Služby je zároveň zobrazená aj v klientskom účte Klienta.

5.3. Klient nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny alebo zľavu z ceny v prípade, ak objednané Služby nevyužíva alebo z iných dôvodov nespôsobených Poskytovateľom.

5.4. V prípade omeškania Klienta s úhradou ceny alebo jej časti po dobu dlhšiu ako 14 dní, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie Služieb, a to až do doby úplného uhradenia ceny Klientom. Klient nemá nárok na predĺženie doby poskytovania Služieb o dobu, po ktorú bolo poskytovanie Služieb prerušené z dôvodu podľa tohto bodu, ani nemá nárok na zľavu alebo akékoľvek iné zníženie dohodnutej ceny.

5.5. V prípade poskytnutia Služieb zo strany Poskytovateľa s vadami, ktoré trvajú viac ako 24 hodín, má Klient voči Poskytovateľovi nárok na:

a) poskytnutie kompenzácie poskytnutím náhradných Služieb v zodpovedajúcej hodnote,

b) poskytnutie iného náhradného plnenia podľa dohody strán, najmä zľavy z ceny.

Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade vád v poskytovaných Službách v trvaní do 24 hodín alebo vád spôsobených prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany (Poskytovateľa) a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (ďalej len „okolnosti vylučujúce zodpovednosť“), Klient nie je oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi žiadne nároky zo zodpovednosti za vady. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

5.6. Klient je povinný oznámiť Poskytovateľovi vady poskytovaných Služieb bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady mohol pri vynaložení náležitej starostlivosti zistiť (najmä po ohlásení danej vady zo strany Používateľa). V opačnom prípade nemá nárok na poskytnutie kompenzácie podľa bodu 5.5., ak mu takýto nárok podľa týchto VOP vznikol. Klient môže uplatniť reklamáciu poskytovaných Služieb na e-mailovej adrese: thanks@zooza.online.

5.7. Poskytovateľ nie je povinný nahradiť Klientovi škodu, ktorú nemohol predpokladať v čase uzavretia Zmluvy.

6. Trvanie a zánik Zmluvy, sankcie

6.1     Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak sa Strany nedohodnú inak.

6.2    Zmluva zaniká:

a) uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená, ak takáto doba vyplýva z dohody Strán v Zmluve alebo je súčasťou objednávky,

b) písomnou dohodou Klienta a Poskytovateľa,

c) písomnou výpoveďou zo strany Klienta podľa bodu 10.2 VOP,

d) zrušením klientskeho účtu zo strany Klienta alebo Poskytovateľa v súlade s týmito VOP,

e) odstúpením od Zmluvy zo strany Klienta alebo Poskytovateľa v súlade s týmito VOP,

f) zánikom Klienta alebo Poskytovateľa bez právneho nástupcu.

6.3    Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:

a) je Klient viac ako 30 dní v omeškaní so zaplatením ceny za Služby, a to aj sčasti, a bol zo strany Poskytovateľa márne vyzvaný na jej zaplatenie,

b) Klient poškodzuje dobré meno a/alebo dobrú povesť Poskytovateľa alebo jeho obchodnú značku/značky,

c) Klient používa Aplikáciu alebo využíva Služby v rozpore s týmito VOP,

d) Klient stratí oprávnenie na podnikanie v súvislosti s ktorým využíva Služby a/alebo používa Aplikáciu,

e) Klient využíva Služby alebo používa Aplikáciu takým spôsobom, že Poskytovateľovi vzniká škoda alebo takéto užívanie trpí,

f) ak Klient alebo osoba, ktorá so súhlasom Klienta vytvorí svoj prístup, uvedú pri registrácii do Aplikácie nepravdivé, klamlivé alebo zavádzajúce údaje,

g) ak Klient nevytvorí svoj klientsky účet po dobu dlhšiu ako 30 dní od uzavretia Zmluvy,

h) Klient poruší povinnosť mlčanlivosti podľa čl. 8 VOP,

i) Klient poruší Zmluvu podstatným spôsobom.

6.4    Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak:

a) Poskytovateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom; podstatným porušením Zmluvy zo strany Poskytovateľa je najmä také porušenie, v dôsledku ktorého dôjde k preukázateľnému úplnému prerušeniu poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa po dobu viac ako sedem (7) po sebe idúcich dní, okrem prípadov, kedy je prerušenie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (§ 374 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník).

6.5    Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody alebo inú sankciu v súlade s týmito VOP.

6.6    V prípade zániku Zmluvy dôjde zároveň k zrušeniu klientskeho účtu, pričom body 3.13 až 3.15 týchto VOP platia primerane.

6.7    V prípade omeškania Klienta so zaplatením ceny za Služby podľa týchto VOP je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si voči Klientovi úrok z omeškania v zákonnej výške. Povinnosťou zaplatiť úrok z omeškania alebo inú sankciu podľa týchto VOP nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

6.8    Poskytovateľ je aj po zániku Zmluvy povinný dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, a to najmä predísť akémukoľvek neoprávnenému nakladaniu s osobnými údajmi do doby, kedy budú tieto osobné údaje podľa pokynov Klienta odovzdané Klientovi alebo tretej osobe určenej Klientom, alebo vykonaná ich bezpečná likvidácia. Všetky ostatné informácie, ktoré sa ku dňu zrušenia Zmluvy nachádzali na klientskom účte Poskytovateľ po zániku Zmluvy bezodkladne vymaže alebo inak zlikviduje. 

7. Zodpovednosť za bezpečnosť údajov

7.1 Poskytovateľ je povinný prijať príslušné bezpečnostné štandardy vo vzťahu k šíreniu počítačových vírusov a ochrany pred týmito vírusmi v rámci používania Aplikácie Klientom. Poskytovateľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane spracúvaných osobných údajov a obchodnému tajomstvu.

7.2. Poskytovateľ vyhlasuje, že:

(i) používa v pravidelných intervaloch aktualizovaný antivírusový softvér na preventívne overovanie nezávadnosti zhotovovaných inštalačných súborov,

(ii) chyby alebo závady Aplikácie, ktoré môžu v reálnej praxi vzniknúť a na ktoré používatelia Aplikácie poukážu, sú neodkladne riešené a odstránené a Poskytovateľ vyvinie maximálne úsilie na odstránenie takýchto nedostatkov.

7.3. Chybové hlásenia a iné obdobné prejavy, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a nespôsobujú podstatné odchýlky od dohodnutých vlastností Aplikácie sa považujú za nedostatok softvéru, ktorý nemá vplyv na jeho používanie. Poskytovateľ sa zaväzuje tieto nedostatky v primeranej dobe odstrániť.

7.4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zobrazenie informácií na používateľskom zariadení a za dostupnosť webovej stránky v akomkoľvek čase a mieste, ak príslušný nedostatok nebol spôsobený z dôvodov na strane Poskytovateľa.

7.5. Webové stránky môžu Klienta odkázať na iné internetové stránky, pričom Poskytovateľ nie je v žiadnom ohľade zodpovedný za obsah, dostupnosť alebo iné aspekty týchto iných stránok. Informácie uvedené na týchto iných stránkach nevyjadrujú názor Poskytovateľa.

7.6. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú Klientovi, ktorá bola spôsobená inak ako porušením povinností Poskytovateľa v zmysle Zmluvy, týchto VOP alebo príslušných právnych predpisov, ku ktorej došlo najmä:

(i) v dôsledku výmazu, poškodenia, odcudzenia a/alebo zneužitia databázy obsiahnutej v klientskom účte Klienta v Aplikácii,

(ii) z dôvodu nesúladu Aplikácie s počítačovým vybavením Klienta,

(iii) dôvodu počítačovej infiltrácie, a to najmä vtedy, keď Klient primerane nedbá a nechráni svoje počítače zodpovedajúcimi antivírusovými programami,

(iv) v dôsledku zneužitia prihlasovacích údajov Klienta neoprávnenou osobou, a to násilne a/alebo využitím chýb v nastaveniach klientskeho účtu a/alebo skopírovaním, pozmenením a/alebo výmazom uložených údajov Klienta, alebo

(v) marením funkčnosti Aplikácie v dôsledku získania neoprávneného prístupu treťou osobou do klientskeho účtu Klienta a v dôsledku vkladania, prenášania, poškodenia, vymazania, zníženia kvality, pozmenenia alebo potlačenia počítačových dát takouto treťou osobou alebo vytváraním neautentických dát s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo.

7.7. Bod 7.6 sa primerane vzťahuje aj na všetky prístupy vytvorené Klientom alebo inými osobami so súhlasom Klienta a tiež na používateľské účty Používateľov.

8. Povinnosť mlčanlivosti

8.1. Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré sa dozvedia v súvislosti s realizáciou Zmluvy. Dôvernými informáciami sú všetky informácie a údaje bez ohľadu na druh alebo formu, ktoré si Strany vzájomne poskytujú za účelom vzájomnej spolupráce. Za dôverné informácie sa považujú najmä, nie však výlučne, akékoľvek informácie, údaje a podklady (či už technickej alebo finančnej povahy, týkajúce sa alebo majúce povahu práv duševného vlastníctva akékoľvek druhu) poskytnuté zverejňujúcou stranou, alebo jej zástupcami, prijímajúcej strane, alebo jej zástupcom, ktoré sa týkajú technológie, produktov, vynálezov, obchodných alebo finančných modelov, prevádzky, služieb, metód, systémov, procesov, plánov alebo zámerov, know-how, práv z dizajnu, obchodného tajomstva, marketingových, obchodných alebo finančných záležitostí zverejňujúcej strany (ďalej len „Dôverné informácie“).

8.2. Strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, najmä tieto nesmú oznámiť alebo inak sprístupniť tretej osobe, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu zverejňujúcej strany a sú povinné prijať opatrenia na znemožnenie ich sprístupnenia tretím osobám. Okrem toho Strany sú povinné zabezpečiť, že Dôverné informácie nebudú používať a využívať akýmkoľvek iným spôsobom ako na účel vyplývajúci z tejto Zmluvy a tiež, že nebudú kopírovať ani inak uchovávať Dôverné informácie okrem prípadov nevyhnutne potrebných pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.

8.3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách podľa 8.2 sa nevzťahuje na akékoľvek Dôverné informácie, ktoré/o ktorých:

(i) sú alebo sa stanú verejne známe a dostupné inak ako v dôsledku porušenia Zmluvy prijímajúcou stranou; alebo

(ii) boli alebo sa stali prístupnými prijímajúcej strane bez požiadavky dôvernosti od osoby, ktorá podľa vedomosti prijímajúcej strany, nie je viazaná záväzkom mlčanlivosti voči zverejňujúcej strane ani inak obmedzená v sprístupňovaní informácií prijímajúcej strane; alebo

(iii) mala k dispozícii prijímajúca strana oprávnene pred tým, ako jej boli sprístupnené zverejňujúcou stranou; alebo

(iv) sú alebo boli nezávisle vyprodukované prijímajúcou stranou bez použitia Dôverných informácií; alebo

(v) sa Strany dohodnú písomne, že nie sú dôverné alebo môžu byť sprístupnené.

8.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že všetky Dôverné informácie, s ktorými príde do styku nad rámec činnosti pre Klienta, odovzdá Klientovi bez zbytočného odkladu a v čase, keď bude s Dôvernými informáciami Klienta sám nakladať, zabezpečí ich dostatočnú ochranu pred akoukoľvek stratou, zničením, odcudzením, neoprávneným prístupom, náhodným poškodením či iným neoprávneným používaním alebo spracovaním. V rovnakom rozsahu platí záväzok aj pre Klienta.

8.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách trvá bez ohľadu na dobu trvania Zmluvy, t. j. aj po zániku Zmluvy.

9. Komunikácia a technická podpora

9.1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Klientom prebieha prioritne v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov oznámených Stranami pri uzavretí Zmluvy. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude Klient alebo Poskytovateľ uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené písomne a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej Strane, a to najmä pokiaľ ide o právne úkony týkajúce sa zániku Zmluvy. Pre tieto účely sú Strany oprávnené zasielať písomnosti na adresu, ktorá bola ako posledná oznámená druhej Strane. Tým nie je dotknuté právo zasielať písomnosti na adresu sídla Strany, ktorá je zverejnená vo verejných registroch (napr. Obchodný register, živnostenský register, atď.).

9.2. Poskytovateľ zabezpečuje technickú podporu k Aplikácii prostredníctvom e-mailu: thanks@zooza.online.

10. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1. Poskytovateľ vyhlasuje, že nemá vedomosť o žiadnych dodatočných distribučných kanáloch a prípadných pridružených programoch, prostredníctvom ktorých môže Poskytovateľ uvádzať tovar alebo služby ponúkané Klientom.

10.2. Akékoľvek navrhované zmeny týchto VOP je Poskytovateľ povinný oznámiť Klientovi e-mailom alebo inou vhodnou formou. Navrhované zmeny nesmú byť vykonané pred uplynutím lehoty na oznámenie, ktorá je 15 dní od dátumu, kedy Poskytovateľ oznámil Klientovi navrhované zmeny. Dlhšia lehota na oznámenie môže byť poskytnutá zo strany Poskytovateľa v prípade, ak je to potrebné na to, aby mohol Klient vykonať technické alebo obchodné úpravy s cieľom prispôsobiť sa zamýšľaným zmenám. Klient je oprávnený vypovedať Zmluvu s Poskytovateľom pred uplynutím lehoty na oznámenie, pričom takéto vypovedanie Zmluvy nadobúda účinnosť 15. deň od prijatia oznámenia podľa prvej vety. Klient je oprávnený buď písomným vyhlásením alebo výslovným prejavom vôle potvrdzujúcim súhlas vzdať sa uplatnenia lehoty na oznámenie uvedenej vyššie, a to kedykoľvek od prijatia oznámenia. Predloženie nových produktov alebo služieb prostredníctvom Aplikácie počas lehoty na oznámenie sa považuje za výslovný prejav vôle potvrdzujúci súhlas vzdať sa uplatnenia lehoty na oznámenie, okrem prípadu, keď je táto lehota v osobitných prípadoch dlhšia ako 15 dní. V takýchto prípadoch nedôjde k automatickému vzdaniu sa lehoty na oznámenie, ak Klient predloží nové produkty alebo služby.

10.3. Lehota na oznámenie uvedená v bode 10.2 sa neuplatní, ak Poskytovateľ:

(i) podlieha zákonnej alebo regulačnej povinnosti, ktorá od neho vyžaduje, aby zmenil VOP takým spôsobom, ktorý neumožňuje dodržať lehotu na oznámenie podľa bodu 10.2,

(ii) musí výnimočne zmeniť VOP v snahe čeliť nepredvídanému a bezprostrednému nebezpečenstvu v súvislosti s ochranou Aplikácie, Klienta alebo Používateľov pred podvodom, malvérom, spamom, porušením ochrany údajov alebo inými kybernetickými rizikami.

10.4. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby totožnosť Klienta, ktorý poskytuje produkty alebo služby prostredníctvom Aplikácie, bola zreteľne viditeľná.

10.5. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie Služieb Klientovi len za podmienok uvedených v týchto VOP, pričom poskytne Klientovi na trvalom nosiči odôvodnenie, a to v prípade obmedzenia alebo pozastavenia Služieb pred nadobudnutím účinnosti alebo v okamihu nadobudnutia účinnosti tohto obmedzenia alebo pozastavenia a v prípade ukončenia poskytovania Služieb najmenej tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti tohto ukončenia poskytovania Služieb. Uvedená lehota sa neuplatní, ak Poskytovateľ:

(i) podlieha zákonnej alebo regulačnej povinnosti, ktorá od neho vyžaduje, aby ukončil poskytovanie Služieb Klientovi takým spôsobom, ktorý mu neumožňuje dodržať uvedenú lehotu na oznámenie,

(ii) uplatňuje právo na ukončenie poskytovania Služieb z naliehavého dôvodu podľa slovenského práva, ktoré je v súlade s právom EU; za naliehavý dôvod sa v zmysle tohto bodu budú vždy považovať dôvody podľa bodu 6.3 týchto VOP,

(iii) vie preukázať, že Klient opakovane porušil tieto VOP.

10.6. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom výslovne neupravené týmto VOP sa riadia právom Slovenskej republiky, a to najmä zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právom EÚ, a to Nariadením (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb a tiež GDPR.

10.7. Všetky spory, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti so Zmluvou, sa Strany zaväzujú prioritne riešiť mimosúdnou cestou. Strany sú v každom prípade oprávnené riešiť uvedené spory súdnou cestou, pričom výhradnú právomoc pri rozhodovaní akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy, vrátane zmlúv s ňou súvisiacich, budú mať súdy Slovenskej republiky.

10.8. Tieto VOP odo dňa nadobudnutia ich účinnosti v plnom rozsahu nahrádzajú VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PROJEKTY účinné od 1.8.2022. Právo vypovedať Zmluvu v zmysle bodu 10.2 VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK PRE PROJEKTY tým nie je dotknuté.

10.9. Zmeny a dodatky k týmto VOP alebo Zmluve budú platné iba vtedy, pokiaľ budú oboma Stranami schválené písomnou formou.  Akékoľvek zmeny týchto VOP nemajú vplyv na individuálne dojednania dohodnuté písomne medzi Stranami, ktoré majú prednosť pred týmito VOP.

10.10. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP.

10.11. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15.2.2023.

Partizánske 1.2.2023

Zooza s. r. o.

  •